De Rijke Waver, 1900
Hofland Mijdrecht, 1910
Dorpsstraat Wilnis, 1900
Abcoude, stationsstraat, Gein, ca. 1900
Herenweg Wilnis, gezicht op kerk in Driehuis
Stationstraat Mijdrecht, gezicht op NH kerk
Demmerik Vinkeveen, 1922
Baambrugge, De Krom, zand- en jaagpad
De Heul Vinkeveen, 1912

Algemene Ledenvergadering 2 mei

Leden van onze historische vereniging De Proosdijlanden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze Algemene Voorjaars Ledenvergadering op 2 mei a.s. in de verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV op 17 november 2022 (zie hieronder)
 3. Jaarverslag 2022*
 4. Financieel verslag 2022*
 5. Verslag financiële commissie
 6. Voorstel verlenen décharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe financiële commissie
 8. Portefeuille secretaris
 9. Rondvraag en sluiting

* De bij deze agendapunten behorende stukken worden z.s.m. gepubliceerd op onze website.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 17 november 2022

 1. Opening: 20.00 uur
  Voorzitter Rob Blans heet de aanwezigen welkom. Hij refereert aan de succesvolle tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ met meer dan 2200 bezoekers. Het geheel was zeer geslaagd, met speciale dank aan Greet en Marjolein Stappers. Tevens meldt hij de afwezigheid van secretaris Hein Wolff, geveld door corona.
 1. Verslag van de ALV van 21-4-2022
  Het verslag staat ter inzage op de website. Er is bij navraag aan de vergadering geen behoefte aan een papieren versie. Er zijn ook geen opmerkingen bij het verslag, dus het is als zodanig vastgesteld.
 1. Activiteitenplan voor 2023
  De voorzitter gaf een toelichting op de voorgenomen ‘projecten’ (excursies, lezingen en onze betrokkenheid bij de keuze aangaande gemeentelijke monumenten) en de geplande reguliere activiteiten: twee algemene ledenvergaderingen, elf bestuursvergaderingen, twee bijeenkomsten met alle werkgroepen, vier maal een editie van de Proosdijkroniek en de verschillende activiteiten van onze werkgroepen (documentatiecentrum, beeldbank, genealogie, archeologie, monumenten). Naast dit alles willen we een vrijwilligersdag organiseren en doen we de nodige promotionele activiteiten (aanwezigheid op jaarmarkten, publiciteit in de media e.d.).
  Even wordt stilgestaan bij de vaststelling van het aantal gemeentelijke monumenten. De vergadering uit zijn betrokkenheid en zorg omtrent het behoud van de bewuste monumentale panden. Zie hiervoor ook de Beeldbank op onze website(voor de dorpen westelijk van de A2). Abcoude heeft een aantal rijksmonumenten en beschermd dorpsgezicht.

 2. Begroting voor 2023 (op basis van gestegen kosten en aanpassing contributiebedrag)
  De kostenontwikkelingen (prijsstijging huurverhoging verenigingsruimte en productiekosten PK) van pakweg 15% leiden onoverkomelijk tot een voorstel tot verhoging van €1,50 per jaar.
  Penningmeester Van Breukelen verwacht dat de voorliggende begroting te realiseren is.
  Deze voorgestelde begroting wordt met algemene goedkeuring vastgesteld.

 3. Het aftreedrooster is besproken. In afwijking daarvan heeft Wiesje Dijkxhoorn echter tussentijds besloten zich terug te trekken. Wiesje heeft zich vanaf 2004, met een korte tussenpoze, vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt, met name op het gebied van de monumentenzorg. Met nadruk geeft zij aan wel betrokken te willen blijven. De voorzitter benoemt haar kwaliteiten en bedankt haar voor de deelname in diverse werkgroepen (monumenten en archeologie). We zullen haar missen. Voorzitter Rob overhandigde Wiesje een beeldje ‘samenwerking’, zeer toepasselijk. En de bijbehorende bloemen. Wiesje bedankt op haar beurt de aanwezigen, die haar met applaus beloonden.
 1. Rondvraag en sluiting
  De vraag wordt gesteld waarom de verlichting aan is als er niemand aanwezig is? Heel vreemd; geen van de mogelijk betrokkenen is zich hiervan bewust , oorzaak blijft onbekend.
  Op navraag wil niemand gebruik maken van de rondvraag, maar er komt uit de vergadering bij monde van de heer Goes een groot compliment voor het bestuur dat zich zo belangeloos inspant bij alle activiteiten de vereniging betreffende.
  Mevrouw Dinie van Tol verzuchtte: “En hoe moet het nu verder met het toiletgebouw bij het oude station in Mijdrecht?” Met dank aan Wiesje staat het gebouwtje er nog en in het huidige plan heeft het een nieuwe bestemming. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend.
  Mevrouw Pols: Vraagt aandacht voor de oude spelling Ronde Veenen; algemeen bevestigden diverse aanwezigen dat dit toch echt achterhaald is. Daaraan volgend vertelde mevrouw Pols nog over haar vaders werkzaamheden als veenboer en leverancier van belangrijks producten in vroeger tijden. Later op de avond belichtte zij de terminologie rond de in onze omgeving veelvuldig voorkomende zuwes, oorspronkelijk paden door het moeras.

 

Verslag van de ALV

van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op donderdag 21 april 2022 in de Oudheidskamer in Mijdrecht.

Aanwezig: Geertje Oerlemans, Rob Blans, Jaap Meulstee, Jan van Breukelen, Co Oudshoorn, Paul Hoogers, Hans van Zwieten en Hein Wolff namens het bestuur en een goede opkomst leden.

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering.  De eerste ALV na de coronaperiode.

 1. Het verslag van de ALV van 19 november 2020 is goedgekeurd.
 1. Jaarverslagen 2020 en 2021

Geertje presenteert de verslagen van 2020 en 2021 en vervolgens worden deze goedgekeurd door de leden.

 1. Jaarrekeningen 2020 en 2021

De kascommissie bestaande uit Marie Jose van Bunningen en Gerard Meulemans heeft de boekhouding gecontroleerd. De kascommissie heeft de jaarrekeningen goedgekeurd en geen afwijkingen gevonden. Vervolgens verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in de jaren 2020 en 2021. De kascommissie voor 2022/2023 wordt benoemd: Geertje Oerlemans en Gerard Meulemans.
Ook de begroting 2022 komt ter sprake en wordt goedgekeurd.

 1. Benoeming bestuursleden en aftreden Geertje Oerlemans

Geertje Oerlemans wordt door de voorzitter bedankt voor haar grote inzet voor de vereniging en naast een bos bloemen krijgt Geertje ook nog een beeldje “chapeau” als waardering voor het verrichte werk.
Hein Wolff wordt benoemd als nieuwe secretaris voor een periode van 3 jaar.
Wiesje Dijkxhoorn, Co Oudshoorn en Jaap Meulstee worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

 1. De Voorzitter brengt naar voren dat er een nieuwe wet van kracht is geworden, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hierin zijn scherpere regels geformuleerd met betrekking tot het functioneren van het bestuur. Er niet aan voldoen kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden. Het bestuur functioneert inmiddels volgens deze regels. Mogelijk moeten de statuten binnen vijf jaar worden aangepast.
 1. Als laatste komen de verzendkosten van de Proosdijkroniek, die gelden voor leden die niet in een bezorgwijk vallen, ter sprake. Sommige van die leden betalen vrijwillig hiervoor een extra bijdrage. Gezien het arbitraire karakter van deze extra kosten stelt de voorzitter voor deze extra kosten te compenseren door een kleine verhoging van de contributie. De aanwezige leden kunnen zich hierin vinden. Er zal een voorstel worden voorbereid voor de ALV in het najaar.

Volgende ALV :17 november 2022.

De voorzitter besluit de vergadering om 20.35

Jaarverslag 2021 van de Historische Vereniging De Proosdijlanden

BESTUUR

Het bestuur heeft in 2021 tien keer vergaderd grotendeels via video. De Algemene ledenvergaderingen konden niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. De vereniging telde eind 2021 daardoor 1351 betalende leden.

PR-COMMISSIE

De PR-commissie houdt zich bezig met het profileren van de vereniging naar de buitenwereld, het werven van leden, adverteerders en sponsoren. Ook houdt deze commissie zich bezig met het organiseren van lezingen en excursies. Deze commissie heeft in 2021 maar vijf keer vergaderd, ten gevolge van de coronamaatregelen.

PROOSDIJKRONIEK

Ons kwartaalblad kende net als voorgaande jaren een viertal edities (in maart, juni, september en december) in een oplage van 1550 stuks. Door de corona maatregelen vielen de kwartaalbijeenkomsten van de groep vaste medewerkers enkele keren uit. Het bespreken van de inhoud en de planning van de PK gebeurde daardoor een paar keer volledig via videoverbinding. Naast de inbreng van onze vormgever Jaco Kroon (sinds 2012) genieten we al vele jaren van de zeer gewaardeerde bijdragen van Harmen Hoogenhout, Stef Veerhuis, Piet van Buul, Chris Woerden en Arie Bloed.

De digitale nieuwsbrief, die we vanuit onze redactie alweer ruim tien jaar bijna maandelijks naar (nu) bijna 1400 adressen verzenden, mogen we een waardevolle, meer op de actualiteit en de activiteiten gerichte aanvulling noemen van ons kwartaalblad. Dit alles als supplementaire leesstof naast de geleverde informatie via onze website.

WERKGROEP GENEALOGIE

De maatregelen ten gevolge van de Corona pandemie waren er debet aan dat de bijeenkomsten voor 2021 beperkt zijn gebleven.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE

Ten gevolge van de coronamaatregelen waren de activiteiten van de werkgroep wederom beperkt.

WERKGROEP BEELDBANK
In het afgelopen verenigingsjaar zijn we doorgegaan met het opnemen in het fotoarchief van foto's en beschrijvingen die eerder in boekvorm zijn uitgegeven.

WERKGROEP MONUMENTEN
Adviseren van en aan de gemeente over monumenten. Het melden van dingen, die nog niet bekend zijn bij de gemeente, zoals bijzonder sloopwerk, verbouwingen of het niet in stand houden van het historische monument. Bezoek brengen aan bewoners van (zeer) oude panden. Eventuele vragen, zoals subsidie bv., beantwoorden of contact opnemen met de gemeente. Dat geldt ook voor andere vragen.

WERKGROEP DOCUMENTATIE

De werkgroep documentatie bestaat uit 5 leden en komt normaal gesproken 1 x per week in 2 groepjes bijeen. In verband met de COVID pandemie is de Oudheidkamer geruime tijd gesloten geweest en is de werkgroep weinig bijeengekomen. Voor zover mogelijk is er tijd besteed aan het inventariseren van geschonken materiaal, aan ons fotobestand en aan oude krantenartikelen. We hebben 35 verzoeken om informatie gehad. In de meeste gevallen konden we hierin voorzien, of rechtstreeks via de eigen documentatie of via externe deskundigen. Het inventariseren van de collectie van het Museum De Ronde Venen is voltooid. De kleine vitrine werd opnieuw ingericht met documentatiemateriaal van de verschillende werkgroepen. Wegens de COVID sluiting hebben slechts weinigen dit kunnen bekijken.

Jaarverslag 2020 van de Historische Vereniging De Proosdijlanden

BESTUUR

Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd waarvan twee keer digitaal en zes keer in de Oudheidkamer. De Algemene ledenvergadering (de voor- plus najaarsvergadering vanwege de coronamaatregelen) is gehouden op donderdag 19 november 2020. Dit was een korte vergadering zonder een lezing na afloop, dit eveneens vanwege de coronamaatregelen.

Voor de ledenadministratie is er een nieuw softwarepakket aangeschaft en geïmplementeerd. Het tot dan gebruikte pakket Davilex Club is verleden tijd, het nieuwe pakket heet Conscribo.

Door slijtage moesten een aantal historische stoeptegels in de Dorpsstraat worden vervangen.

In oktober besloot het bestuur van de Historische Kring Abcoude-Baambrugge dat er geen toekomst meer was voor hun vereniging en fuseerde met onze vereniging.

De vereniging telde eind 2020 daardoor 1351 betalende leden.

PR-COMMISSIE

Deze commissie heeft in 2020 maar vijf keer vergaderd, ten gevolge van de coronamaatregelen.

Op donderdag 23 januari heeft de heer Jerzy Gawronski een zeer interessante lezing gegeven over de Noordzuidlijn in Amsterdam. Er waren ruim 90 personen aanwezig en deze avond hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld.

De tentoonstelling over WOII bij/in d’Werkplaats bij Greet en Marjolein Stappers is van start gegaan op 12 september 2020. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de opening.

Ook heeft Peter van Golen een video lezing over WOII gehouden. Deze is nog steeds te bekijken op onze beeldbank.

PROOSDIJKRONIEK

Ons kwartaalblad kende net als voorgaande jaren een viertal edities (in maart, juni, september en december) in een oplage van 1600 stuks. Het betrof dit jaar een reeks extra dikke edities (60 pagina’s) in verband met de terugblik op 75 jaar vrijheid. Ook de inbreng van de HKAB (Historische kring Abcoude Baambrugge) was reden voor een uitbreiding van het aantal redactionele pagina’s. Het resulteerde in 2020 in het gezamenlijk uitgeven van beider oorspronkelijke producties (Proosdijkoerier en Angstelkroniek), onder de nieuwe naam ‘Proosdijkroniek’.

Door de omstandigheden rond het coronavirus vielen de kwartaalbijeenkomsten van de groep vaste medewerkers enkele keren uit. Het bespreken van de inhoud en de planning van de PK gebeurde daardoor een paar keer volledig via videoverbinding. Naast de inbreng van onze vormgever Jaco Kroon (sinds 2012) genieten we al vele jaren van de zeer gewaardeerde bijdragen van Joop Frankenhuizen, Stef Veerhuis, Piet van Buul, Chris Woerden en Arie Bloed. In 2020 trad Harmen Hoogenhout tot deze vaste groep schrijvers toe, terwijl om gezondheid technische redenen Fons Compier zijn inbreng tijdelijk moest stilleggen. Greet en Marjolein Stappers leverden nogal wat inspiratie voor aanvullende verhalen en ook de fotoserie van Luuk Berk werd een terugkerend item. Naast dit alles kregen we ook nog diverse (ideeën voor) artikelen aangereikt uit ons lezersbestand en zelfs van daarbuiten.

De digitale nieuwsbrief, die we vanuit onze redactie alweer ruim tien jaar bijna maandelijks naar (nu) ruim 1400 adressen verzenden, mogen we een waardevolle, meer op de actualiteit en de activiteiten gerichte aanvulling noemen van ons kwartaalblad. Dit alles als supplementaire leesstof naast de geleverde informatie via onze website.

WERKGROEP GENEALOGIE

De maatregelen ten gevolge van de Corona pandemie waren er debet aan dat de bijeenkomsten voor 2020 beperkt zijn gebleven. De Helpdeskavond in januari verliep nog naar volle tevredenheid en er waren plannen genoeg voor Workshops het komende jaar. Vol goede moed werd daarom in februari nog een rooster gemaakt. Toen echter op 11 maart 2020 het Coronavirus Covid-19 officieel als pandemie werd bestempeld, leek het er op dat alle moeite vergeefs zou zijn geweest. Niets doen echter was geen optie. Een uitnodiging van RTV De Ronde Venen, om iets te komen vertellen over onze hobby werd dankbaar aanvaard. Verder zal bij velen de metamorfose van onze website niet onopgemerkt zijn gebleven, waar ook wij een steentje bij hebben mogen dragen. Van de mogelijkheid, om ieder kwartaal verhaal te mogen doen over onze hobby in de Proosdijkroniek hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken. We hebben niet stil gezeten, maar laten we de wens uitspreken dat wij elkaar spoedig weer mogen en kunnen treffen.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE

Ten gevolge van de coronamaatregelen waren de activiteiten van de werkgroep beperkt tot en met april kwamen we nog bijeen en daarna waren er geen bijeenkomsten meer.

Vanaf januari t/m april waren we onder meer bezig met de herindeling van ‘onze” stellingen. De vondsten van onze oude opgravingen, Wilnis 1996 en Mijdrecht 2003, zijn geactualiseerd en opnieuw gedocumenteerd. We weten nu wat exact wat er in elke “Kist" zit. Het is de opzet dat we na de zomer van 2021 starten met dateringen en beschrijvingen. Niet bruikbare materialen werden uit de stellingen verwijderd.

Daarnaast gingen we verder met de inventarisatie en de beschrijving van de in de Oudheidkamer aanwezig pijpenkoppen. Dit moet ertoe leiden dat er in loop van dit jaar in een van de vitrines een chronologisch overzicht komt van de pijpenkoppen die de vereniging in bezit heeft. Een goede beschrijving zal daarbij niet ontbreken. Ook komt daar een collectie van onze mooiste pijpjes. Deze wordt regelmatig verwisseld.

Er is een begin gemaakt met de herinrichting van onze vitrines. Daar gaan we dit jaar mee verder. Mogelijk gaan we daarbij chronologisch te werk. Dat wil zeggen dat we in een van de vitrines het middeleeuwse materiaal leggen en de vitrine ernaast vullen met het post-middeleeuwse materiaal.  Wij denken er echter ook aan om een vitrine materiaal te plaatsen van een bepaalde opgraving, bijvoorbeeld Wilnis 1996. Daarover is nog geen besluit genomen.

WERKGROEP BEELDBANK

In het afgelopen verenigingsjaar zijn we doorgegaan met het opnemen in het fotoarchief van foto's en beschrijvingen die eerder in boekvorm zijn uitgegeven. De laatste bijdrage betroffen de boekjes van H.W. Rademaker over De Hoef en Amstelhoek. De officiële presentatie daarvan werd gedaan door zijn dochter. Een ander belangrijke mijlpaal zijn de objecten die in opdracht van de gemeente de afgelopen jaren zijn gefotografeerd door Henk Butink. Hij heeft de gehele verzameling ondergebracht in het objectenarchief van de beeldbank. Dank aan Henk voor deze waardevolle bijdrage. Naast het fotoarchief en het objecten archief heeft de beeldbank ook een filmarchief. Hierin hebben we de presentatie van Peter van Golen opgenomen die hij in het kader van 75 jaar vrijheid gemaakt heeft. De presentatie kon vanwege corona niet doorgaan. We hebben de presentatie gefilmd en in het filmarchief opgenomen.

WERKGROEP MONUMENTEN

Adviseren van en aan de gemeente over monumenten. Het melden van dingen, die nog niet bekend zijn bij de gemeente, zoals bijzonder sloopwerk, verbouwingen of het niet in stand houden van het historische monument.

Bezoek brengen aan bewoners van (zeer) oude panden. Eventuele vragen, zoals subsidie bv., beantwoorden of contact opnemen met de gemeente. Dat geldt ook voor andere vragen.

Meegewerkt, met vijf anderen, aan een nieuwe inventarisatie van gemeentelijke monumenten, die het lokaal-historische verhaal vertellen. (Helaas is het onderzoek nog niet afgemaakt door het vertrek van de betrokken ambtenaar Gertjan de Boer)

WERKGROEP DOCUMENTATIE

De werkgroep documentatie bestaat uit 5 leden en komt normaal gesproken 1 x per week in 2 groepjes bijeen.

In verband met de coronamaatregelen is de Oudheidkamer geruime tijd gesloten geweest en is de werkgroep weinig bijeengekomen. Voor zover mogelijk is er tijd besteed aan het inventariseren van geschonken materiaal, aan ons fotobestand en aan oude krantenartikelen. Ons digitale multimediabestand is verder uitgebreid met diverse geschonken films.

We hebben 43 verzoeken om informatie gehad. In de meeste gevallen konden we hierin voorzien, of rechtstreeks via de eigen documentatie of via externe deskundigen.

In verband met het afstoten van de collectie van het Museum De Ronde Venen zijn we begonnen ons een beeld te vormen van de voor de vereniging mogelijk interessante stukken.

De kleine vitrine werd ingericht met documentatiemateriaal voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. Wegens de COVID-sluiting hebben slechts weinigen dit kunnen bekijken.

Financieel Jaarverslag 2020

In het begin van dit jaar hebben we ondanks de belemmerende mogelijkheden die we hadden om een voorjaars algemene ledenvergadering te houden, eerder al inzicht gegeven in het financieel jaaroverzicht van 2020, hetgeen u hier  nog altijd kunt inzien.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19-11-2020

Aanwezig: Rob Blans, Jan van Breukelen, Geertje Oerlemans, Jaap Meulstee, Paul Hoogers, Wiesje Dijkxhoorn, Gerard Meulemans, Arie Noteboom, Ria Braamskamp

1. Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda en de verslagen zijn deze keer op papier en ieder lid ontvangt een setje.

2. Het verslag van de ALV van 21-11-2019 wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslagen over 2019 zijn akkoord.

4. Het financieel verslag 2019 laat een verlies zien van € 2.376. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door het Kunst en Kitsch programma ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan.

5. Financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen hebben op 25-02-2020 de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.

6. Er wordt voor het gevoerde beleid décharge aan het bestuur verleend.

7. Benoeming financiële commissie: de bestaande commissie zal deze taak ook komend jaar op zich nemen.

8. Onze samenwerking met Historische Kring Abcoude Baambrugge (HKAB) dateert vanaf het begin van 2020, gekoppeld aan de herdenking/viering van 75 jaar einde WO II. Er zijn gezamenlijk een oorlogskrant en twee Proosdkronieken uitgegeven en deze samenwerking is succesvol verlopen. De HKAB heeft besloten om de activiteiten te beëindigen en samen te gaan met onze vereniging. Het lidmaatschap van de 350 leden gaat automatisch over naar onze vereniging. Eén bestuurslid van de HKAB, Hein Wolff, heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een positie in ons bestuur, waardoor een link met de oude vereniging en haar geschiedenis blijft bestaan.

9. Alle activiteiten voor 2021 zijn opgeschort en zullen na de coronaperiode weer opgepakt worden.

10. De begroting voor 2021 is akkoord bevonden.

11. Bestuursverkiezing: voorzitter Rob Blans is aftredend, maar ook herkiesbaar en Rob wordt door alle aanwezigen voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen.

12. Rondvraag: Arie Noteboom geeft aan dat zijn zieke vriend en schrijver bij onze PK wel een kaartje verdient.

13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.