Verslag ALV 3 mei 2023

Conceptverslag van de ALV van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op dinsdag 2 mei 2023 in de Oudheidskamer in Mijdrecht.

Aanwezig: Rob Blans, Jaap Meulstee, Jan van Breukelen, Co Oudshoorn, Paul Hoogers, Hans van Zwieten namens het bestuur en een goede opkomst van de leden.

 1. Opening

Rob Blans opent de vergadering en staat stil bij het afscheid van secretaris Hein Wolff. Geeft vervolgens aan dat de functie van secretaris voor de vereniging onontbeerlijk is. Gelukkig hebben we inmiddels een kandidaat hiervoor gevonden.

 1. Verslag ALV 17 november 2022

Het verslag van de ALV gehouden op 17 november 2022 werd goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2022

Rob licht als tijdelijk secretaris het jaarverslag, dat uitgebreid op onze website staat, toe.

Het jaarverslag werd goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2022

De penningmeester, Jan van Breukelen, licht het financieel jaarverslag toe.

De Tentoonstelling 1672 kostte € 40.000 en kon dankzij bijdragen van sponsoren kostendekkend worden gerealiseerd.

 1. Verslag financiële commissie

Geertje Oerlemans deed verslag van de werkzaamheden van de financiële commissie. Op 31 januari werd de “schatkist” gecontroleerd. Pecunia (daalders) zijn in orde bevonden. De penningmeester Jan van Breukelen werd bedankt voor zijn inzet.

 1. Decharge bestuur

De vergadering gaf goedkeuring aan het financiële jaarverslag en verleende decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

 1. Benoeming nieuwe financiële commissie

Geertje Oerlemans en Gerard Meulemans werden voor de herbenoemd als financiële commissie om het resultaat van 2023 te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Activiteitenplan 2023/2024

Rob gaf nog een toelichting op activiteiten die nu zijn gepland:

 • 31 mei excursie naar het Oranjemuseum in Buren
 • Inloopmiddag helpdesk genealogieën
 • Activiteiten rondom Open Monumenten Dag in Abcoude
 • Er zullen nog lezingen worden gepland
 • In 2024: Organisatie veertigjarig jubileum van de vereniging

 

 1. Verkiezing bestuurslid

Helaas heeft de secretaris Hein Wolff zijn functie neer moeten leggen wegens ziekte. Paul Hoogers, reeds lid van het bestuur, heeft zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen voor deze functie en werd bij acclamatie benoemd door de vergadering.

 1. Rondvraag en sluiting

De vraag werd gesteld of het verslag ook via de beamer op het scherm kan worden vertoond. Rob legt uit dat ervoor is gekozen het uitgebreide jaarverslag te presenteren op onze website zodat iedereen dat op zijn gemak kan bestuderen. In deze vergadering worden alleen de hoogtepunten nog een keer genoemd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30 uur.

Algemene Ledenvergadering 2 mei

Leden van onze historische vereniging De Proosdijlanden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze Algemene Voorjaars Ledenvergadering op 2 mei a.s. in de verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV op 17 november 2022 (zie hieronder)
 3. Jaarverslag 2022**
 4. Financieel verslag 2022 **
 5. Verslag financiële commissie **
 6. Voorstel verlenen décharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe financiële commissie
 8. Benoeming nieuwe secretaris: het bestuur stelt voor dhr. Paul Hoogers te benoemen tot secretaris.
 9. Aanvulling werkgroepen
 10. Rondvraag en sluiting


** De bijbehorende stukken onder punt 3, 4 en 5 kunt u inzien door op de link te klikken.

Financieel Jaarverslag 2020

In het begin van dit jaar hebben we ondanks de belemmerende mogelijkheden die we hadden om een voorjaars algemene ledenvergadering te houden, eerder al inzicht gegeven in het financieel jaaroverzicht van 2020, hetgeen u hier  nog altijd kunt inzien.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19-11-2020

Aanwezig: Rob Blans, Jan van Breukelen, Geertje Oerlemans, Jaap Meulstee, Paul Hoogers, Wiesje Dijkxhoorn, Gerard Meulemans, Arie Noteboom, Ria Braamskamp

1. Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda en de verslagen zijn deze keer op papier en ieder lid ontvangt een setje.

2. Het verslag van de ALV van 21-11-2019 wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslagen over 2019 zijn akkoord.

4. Het financieel verslag 2019 laat een verlies zien van € 2.376. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door het Kunst en Kitsch programma ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan.

5. Financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen hebben op 25-02-2020 de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.

6. Er wordt voor het gevoerde beleid décharge aan het bestuur verleend.

7. Benoeming financiële commissie: de bestaande commissie zal deze taak ook komend jaar op zich nemen.

8. Onze samenwerking met Historische Kring Abcoude Baambrugge (HKAB) dateert vanaf het begin van 2020, gekoppeld aan de herdenking/viering van 75 jaar einde WO II. Er zijn gezamenlijk een oorlogskrant en twee Proosdkronieken uitgegeven en deze samenwerking is succesvol verlopen. De HKAB heeft besloten om de activiteiten te beëindigen en samen te gaan met onze vereniging. Het lidmaatschap van de 350 leden gaat automatisch over naar onze vereniging. Eén bestuurslid van de HKAB, Hein Wolff, heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een positie in ons bestuur, waardoor een link met de oude vereniging en haar geschiedenis blijft bestaan.

9. Alle activiteiten voor 2021 zijn opgeschort en zullen na de coronaperiode weer opgepakt worden.

10. De begroting voor 2021 is akkoord bevonden.

11. Bestuursverkiezing: voorzitter Rob Blans is aftredend, maar ook herkiesbaar en Rob wordt door alle aanwezigen voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen.

12. Rondvraag: Arie Noteboom geeft aan dat zijn zieke vriend en schrijver bij onze PK wel een kaartje verdient.

13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.

Algemene Ledenvergadering november 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 november 2020 heeft voorzitter Rob Blans een presentatie gegeven. Deze presentatie kunt u hier inzien.

Tijdens de algemene ledenvergadering is voorzitter Rob Blans bij acclamatie herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. Rob: hartelijk dank en veel plezier de komende jaren met je bestuurlijke werk voor onze vereniging.  In deze vergadering keken we terug naar het verenigingsjaar 2019. De jaarrekening en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.

Het bestuur kreeg bij monde van Gerard Meulemans (kascommissie) het voorstel tot decharge, hetgeen door de vergadering bevestigd werd. Tevens was in de vergadering aandacht voor de samenwerking met de historische kring Abcoude-Baambrugge. Deze samenwerking wordt komend jaar geïntensiveerd: in de ledenvergadering van de HKAB (7 oktober jl.) is besloten om niet zelfstandig verder te gaan en volledig aansluiting te zoeken bij De Proosdijlanden. Vooruitblikkend naar 2021 zien we veel onzekerheid. Lezingen en excursies staan even geparkeerd ‘tot er een vaccin is…’ Maar: ons kwartaalblad gaat in alle kracht door. Daarnaast zijn we druk met het herinrichten van de website (waaronder ook de beeldbank en de ledenadministratie. 

DB 2019

(foto dagelijks bestuur met Geertje, Rob en Jan hierboven is van 2019)