Baambrugge, De Krom, zand- en jaagpad
Hofland Mijdrecht, 1910
De Rijke Waver, 1900
Stationstraat Mijdrecht, gezicht op NH kerk
De Heul Vinkeveen, 1912
Demmerik Vinkeveen, 1922
Dorpsstraat Wilnis, 1900
Abcoude, stationsstraat, Gein, ca. 1900
Herenweg Wilnis, gezicht op kerk in Driehuis

Verslag ALV 3 mei 2023

Conceptverslag van de ALV van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op dinsdag 2 mei 2023 in de Oudheidskamer in Mijdrecht.

Aanwezig: Rob Blans, Jaap Meulstee, Jan van Breukelen, Co Oudshoorn, Paul Hoogers, Hans van Zwieten namens het bestuur en een goede opkomst van de leden.

 1. Opening

Rob Blans opent de vergadering en staat stil bij het afscheid van secretaris Hein Wolff. Geeft vervolgens aan dat de functie van secretaris voor de vereniging onontbeerlijk is. Gelukkig hebben we inmiddels een kandidaat hiervoor gevonden.

 1. Verslag ALV 17 november 2022

Het verslag van de ALV gehouden op 17 november 2022 werd goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2022

Rob licht als tijdelijk secretaris het jaarverslag, dat uitgebreid op onze website staat, toe.

Het jaarverslag werd goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2022

De penningmeester, Jan van Breukelen, licht het financieel jaarverslag toe.

De Tentoonstelling 1672 kostte € 40.000 en kon dankzij bijdragen van sponsoren kostendekkend worden gerealiseerd.

 1. Verslag financiële commissie

Geertje Oerlemans deed verslag van de werkzaamheden van de financiële commissie. Op 31 januari werd de “schatkist” gecontroleerd. Pecunia (daalders) zijn in orde bevonden. De penningmeester Jan van Breukelen werd bedankt voor zijn inzet.

 1. Decharge bestuur

De vergadering gaf goedkeuring aan het financiële jaarverslag en verleende decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

 1. Benoeming nieuwe financiële commissie

Geertje Oerlemans en Gerard Meulemans werden voor de herbenoemd als financiële commissie om het resultaat van 2023 te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Activiteitenplan 2023/2024

Rob gaf nog een toelichting op activiteiten die nu zijn gepland:

 • 31 mei excursie naar het Oranjemuseum in Buren
 • Inloopmiddag helpdesk genealogieën
 • Activiteiten rondom Open Monumenten Dag in Abcoude
 • Er zullen nog lezingen worden gepland
 • In 2024: Organisatie veertigjarig jubileum van de vereniging

 

 1. Verkiezing bestuurslid

Helaas heeft de secretaris Hein Wolff zijn functie neer moeten leggen wegens ziekte. Paul Hoogers, reeds lid van het bestuur, heeft zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen voor deze functie en werd bij acclamatie benoemd door de vergadering.

 1. Rondvraag en sluiting

De vraag werd gesteld of het verslag ook via de beamer op het scherm kan worden vertoond. Rob legt uit dat ervoor is gekozen het uitgebreide jaarverslag te presenteren op onze website zodat iedereen dat op zijn gemak kan bestuderen. In deze vergadering worden alleen de hoogtepunten nog een keer genoemd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30 uur.

Algemene Ledenvergadering 2 mei

Leden van onze historische vereniging De Proosdijlanden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze Algemene Voorjaars Ledenvergadering op 2 mei a.s. in de verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV op 17 november 2022 (zie hieronder)
 3. Jaarverslag 2022**
 4. Financieel verslag 2022 **
 5. Verslag financiële commissie **
 6. Voorstel verlenen décharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe financiële commissie
 8. Benoeming nieuwe secretaris: het bestuur stelt voor dhr. Paul Hoogers te benoemen tot secretaris.
 9. Aanvulling werkgroepen
 10. Rondvraag en sluiting


** De bijbehorende stukken onder punt 3, 4 en 5 kunt u inzien door op de link te klikken.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 17 november 2022

 1. Opening: 20.00 uur
  Voorzitter Rob Blans heet de aanwezigen welkom. Hij refereert aan de succesvolle tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ met meer dan 2200 bezoekers. Het geheel was zeer geslaagd, met speciale dank aan Greet en Marjolein Stappers. Tevens meldt hij de afwezigheid van secretaris Hein Wolff, geveld door corona.
 1. Verslag van de ALV van 21-4-2022
  Het verslag staat ter inzage op de website. Er is bij navraag aan de vergadering geen behoefte aan een papieren versie. Er zijn ook geen opmerkingen bij het verslag, dus het is als zodanig vastgesteld.
 1. Activiteitenplan voor 2023
  De voorzitter gaf een toelichting op de voorgenomen ‘projecten’ (excursies, lezingen en onze betrokkenheid bij de keuze aangaande gemeentelijke monumenten) en de geplande reguliere activiteiten: twee algemene ledenvergaderingen, elf bestuursvergaderingen, twee bijeenkomsten met alle werkgroepen, vier maal een editie van de Proosdijkroniek en de verschillende activiteiten van onze werkgroepen (documentatiecentrum, beeldbank, genealogie, archeologie, monumenten). Naast dit alles willen we een vrijwilligersdag organiseren en doen we de nodige promotionele activiteiten (aanwezigheid op jaarmarkten, publiciteit in de media e.d.).
  Even wordt stilgestaan bij de vaststelling van het aantal gemeentelijke monumenten. De vergadering uit zijn betrokkenheid en zorg omtrent het behoud van de bewuste monumentale panden. Zie hiervoor ook de Beeldbank op onze website(voor de dorpen westelijk van de A2). Abcoude heeft een aantal rijksmonumenten en beschermd dorpsgezicht.

 2. Begroting voor 2023 (op basis van gestegen kosten en aanpassing contributiebedrag)
  De kostenontwikkelingen (prijsstijging huurverhoging verenigingsruimte en productiekosten PK) van pakweg 15% leiden onoverkomelijk tot een voorstel tot verhoging van €1,50 per jaar.
  Penningmeester Van Breukelen verwacht dat de voorliggende begroting te realiseren is.
  Deze voorgestelde begroting wordt met algemene goedkeuring vastgesteld.

 3. Het aftreedrooster is besproken. In afwijking daarvan heeft Wiesje Dijkxhoorn echter tussentijds besloten zich terug te trekken. Wiesje heeft zich vanaf 2004, met een korte tussenpoze, vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt, met name op het gebied van de monumentenzorg. Met nadruk geeft zij aan wel betrokken te willen blijven. De voorzitter benoemt haar kwaliteiten en bedankt haar voor de deelname in diverse werkgroepen (monumenten en archeologie). We zullen haar missen. Voorzitter Rob overhandigde Wiesje een beeldje ‘samenwerking’, zeer toepasselijk. En de bijbehorende bloemen. Wiesje bedankt op haar beurt de aanwezigen, die haar met applaus beloonden.
 1. Rondvraag en sluiting
  De vraag wordt gesteld waarom de verlichting aan is als er niemand aanwezig is? Heel vreemd; geen van de mogelijk betrokkenen is zich hiervan bewust , oorzaak blijft onbekend.
  Op navraag wil niemand gebruik maken van de rondvraag, maar er komt uit de vergadering bij monde van de heer Goes een groot compliment voor het bestuur dat zich zo belangeloos inspant bij alle activiteiten de vereniging betreffende.
  Mevrouw Dinie van Tol verzuchtte: “En hoe moet het nu verder met het toiletgebouw bij het oude station in Mijdrecht?” Met dank aan Wiesje staat het gebouwtje er nog en in het huidige plan heeft het een nieuwe bestemming. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend.
  Mevrouw Pols: Vraagt aandacht voor de oude spelling Ronde Veenen; algemeen bevestigden diverse aanwezigen dat dit toch echt achterhaald is. Daaraan volgend vertelde mevrouw Pols nog over haar vaders werkzaamheden als veenboer en leverancier van belangrijks producten in vroeger tijden. Later op de avond belichtte zij de terminologie rond de in onze omgeving veelvuldig voorkomende zuwes, oorspronkelijk paden door het moeras.

 

Verslag van de ALV

van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op donderdag 21 april 2022 in de Oudheidskamer in Mijdrecht.

Aanwezig: Geertje Oerlemans, Rob Blans, Jaap Meulstee, Jan van Breukelen, Co Oudshoorn, Paul Hoogers, Hans van Zwieten en Hein Wolff namens het bestuur en een goede opkomst leden.

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering.  De eerste ALV na de coronaperiode.

 1. Het verslag van de ALV van 19 november 2020 is goedgekeurd.
 1. Jaarverslagen 2020 en 2021

Geertje presenteert de verslagen van 2020 en 2021 en vervolgens worden deze goedgekeurd door de leden.

 1. Jaarrekeningen 2020 en 2021

De kascommissie bestaande uit Marie Jose van Bunningen en Gerard Meulemans heeft de boekhouding gecontroleerd. De kascommissie heeft de jaarrekeningen goedgekeurd en geen afwijkingen gevonden. Vervolgens verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in de jaren 2020 en 2021. De kascommissie voor 2022/2023 wordt benoemd: Geertje Oerlemans en Gerard Meulemans.
Ook de begroting 2022 komt ter sprake en wordt goedgekeurd.

 1. Benoeming bestuursleden en aftreden Geertje Oerlemans

Geertje Oerlemans wordt door de voorzitter bedankt voor haar grote inzet voor de vereniging en naast een bos bloemen krijgt Geertje ook nog een beeldje “chapeau” als waardering voor het verrichte werk.
Hein Wolff wordt benoemd als nieuwe secretaris voor een periode van 3 jaar.
Wiesje Dijkxhoorn, Co Oudshoorn en Jaap Meulstee worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

 1. De Voorzitter brengt naar voren dat er een nieuwe wet van kracht is geworden, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hierin zijn scherpere regels geformuleerd met betrekking tot het functioneren van het bestuur. Er niet aan voldoen kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden. Het bestuur functioneert inmiddels volgens deze regels. Mogelijk moeten de statuten binnen vijf jaar worden aangepast.
 1. Als laatste komen de verzendkosten van de Proosdijkroniek, die gelden voor leden die niet in een bezorgwijk vallen, ter sprake. Sommige van die leden betalen vrijwillig hiervoor een extra bijdrage. Gezien het arbitraire karakter van deze extra kosten stelt de voorzitter voor deze extra kosten te compenseren door een kleine verhoging van de contributie. De aanwezige leden kunnen zich hierin vinden. Er zal een voorstel worden voorbereid voor de ALV in het najaar.

Volgende ALV :17 november 2022.

De voorzitter besluit de vergadering om 20.35

Financieel Jaarverslag 2020

In het begin van dit jaar hebben we ondanks de belemmerende mogelijkheden die we hadden om een voorjaars algemene ledenvergadering te houden, eerder al inzicht gegeven in het financieel jaaroverzicht van 2020, hetgeen u hier  nog altijd kunt inzien.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19-11-2020

Aanwezig: Rob Blans, Jan van Breukelen, Geertje Oerlemans, Jaap Meulstee, Paul Hoogers, Wiesje Dijkxhoorn, Gerard Meulemans, Arie Noteboom, Ria Braamskamp

1. Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda en de verslagen zijn deze keer op papier en ieder lid ontvangt een setje.

2. Het verslag van de ALV van 21-11-2019 wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslagen over 2019 zijn akkoord.

4. Het financieel verslag 2019 laat een verlies zien van € 2.376. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door het Kunst en Kitsch programma ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan.

5. Financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen hebben op 25-02-2020 de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.

6. Er wordt voor het gevoerde beleid décharge aan het bestuur verleend.

7. Benoeming financiële commissie: de bestaande commissie zal deze taak ook komend jaar op zich nemen.

8. Onze samenwerking met Historische Kring Abcoude Baambrugge (HKAB) dateert vanaf het begin van 2020, gekoppeld aan de herdenking/viering van 75 jaar einde WO II. Er zijn gezamenlijk een oorlogskrant en twee Proosdkronieken uitgegeven en deze samenwerking is succesvol verlopen. De HKAB heeft besloten om de activiteiten te beëindigen en samen te gaan met onze vereniging. Het lidmaatschap van de 350 leden gaat automatisch over naar onze vereniging. Eén bestuurslid van de HKAB, Hein Wolff, heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een positie in ons bestuur, waardoor een link met de oude vereniging en haar geschiedenis blijft bestaan.

9. Alle activiteiten voor 2021 zijn opgeschort en zullen na de coronaperiode weer opgepakt worden.

10. De begroting voor 2021 is akkoord bevonden.

11. Bestuursverkiezing: voorzitter Rob Blans is aftredend, maar ook herkiesbaar en Rob wordt door alle aanwezigen voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen.

12. Rondvraag: Arie Noteboom geeft aan dat zijn zieke vriend en schrijver bij onze PK wel een kaartje verdient.

13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.