Besturen met beleid

Het is ondenkbaar om te besturen zonder beleid, zonder een planmatige aanpak. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten, die vanuit de vereniging georganiseerd worden. We willen nadrukkelijk de leden betrekken bij de uitvoering van dit beleid. Het is wenselijk dat bestuursleden als portefeuillehouders de leiding nemen in de activiteiten en dat zij deelnemen aan de werkgroepen.

Doel van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel belangstelling te wekken voor de geschiedenis van De Ronde Venen en een stimulerend aandeel te leveren in de ontwikkelingen tot de regionale en lokale geschiedbeoefening in het werkgebied in de ruimste zin. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • samenwerking met de in het werkgebied werkzame organisaties op het terrein van de cultuur­historie, zoals overheden, overheids- en particuliere archieven, musea en onderwijs­ instellingen;
 • het houden van voordrachten, tentoonstellingen, excursies en rondleidingen;
 • de uitgave van een tijdschrift en andere publicaties;
 • het verzorgen van een website;
 • het organiseren van werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur en van andere door het bestuur aangewezen organisaties;
 • en alle overige wettige middelen die dit doel bevorderen.

Vorming van werkgroepen

De doelstellingen van de vereniging zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd door de leden. Zij worden daarvoor uitgeno­digd in werkgroepen actief te zijn. Deze werkgroepen krijgen van het bestuur een algemene opdracht, om een taak/doelstelling uit te voeren. Een werkgroep mag deze taak/doelstel­ling nader aanduiden. Het bestuur stelt de budget­ten vast. Elke werkgroep rappor­teert de vorderingen aan het bestuur, ten minste éénmaal per jaar, schriftelijk. Resultaten van onderzoek kunnen geplaatst worden in "De Proosdijkroniek".

Huisvesting

De vereniging telt ruim 1350 leden. Het is voor de vereniging van groot belang om te blijven beschikken over een ruimte voor de ontmoeting van leden en bestuur. Hieronder te verstaan: vergaderruimte voor bestuur en leden en werkruimte voor werkgroepen met inbegrepen een documentatie centrum/educatieve ruimte en opslagruimte voor archeologisch materiaal (oudheidkamer). Voor het uitvoeren van diverse activiteiten is een werk- en opslagruimte noodzakelijk. Openstelling van het documentatiecentrum om de verenigingsbibliotheek meer toegankelijk te maken is hierbij een belangrijke activiteit. Met de nieuwe huisvesting die eind 2016 in gebruik genomen wordt, zijn de mogelijkheden aanzienlijk vergroot om de vereniging beter te presenteren naar de leden en bezoekers.

Documentatie

De vereniging streeft er naar zo veel mogelijk materiaal met historische waarde voor De Ronde Venen te verzame­len. Hierbij valt te denken aan een bescheiden bibliotheek, c.q. documentatiecentrum (met boeken, tijdschriften, rapporten, krantenknipsels, foto's, dia's, tekeningen, prenten, kaarten, films, geluid- en videobanden, stambomen, geschriften, uittreksels, e.d.). Ook andere objecten van historische waarde, die ons worden aangeboden, worden gedocumenteerd.

Van films kunnen kopieën gemaakt worden op DVD/videoband en mogelijk ook digitale bestanden. Het streven is om dit beeldmateriaal van commentaar te voorzien, als er voldoende informatie over de personen, gebeurtenissen en locaties op de beelden bekend is. Samenwerking met de film- en videoclub De Ronde Venen is hierbij mogelijk.

Omtrent documentatie, die niet door eigenaren wordt afgestaan, maar zo uniek is dat dit voor de gemeenschap behouden moet blijven, hanteren we het volgende beleid: we inventariseren de eigenaren en maken afspraken, bij voorkeur schriftelijk, met de eigenaren over het bijeen houden van de collectie. Als deze afspraken niet mogelijk zijn, trachten we kopieën van het materi­aal te maken.

Door middel van openstelling van het documentatiecentrum op vastgestelde tijden, wil de vereniging al dit informatieve materiaal aan geïnteresseerden ter inzage geven. Dit kunnen bijvoorbeeld genealogen, schrijvers van artikelen, oud inwoners enzovoorts zijn.

Dit alles mede in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, dat ook het archiefbeheer voor de vereniging uitvoert.

Archeologie

Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de aandacht voor archeologie en de zorg voor het bodemarchief. Onder het bodemarchief verstaan we de oudheidkundige resten die in onze bodem aanwezig zijn. (ons 'ondergronds erfgoed').

De werkgroep wil door verschillende activiteiten het bewustzijn bij de lokale bevolking en overheid stimuleren, opdat er op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de waardevolle historische informatie die in de bodem aanwezig is.

De resultaten van (archeologische) onderzoeken worden door leden van de werkgroep in kaart gebracht en bestudeerd waardoor we nadere informatie krijgen over de materiele cultuur van de mensen die vroeger in de Gemeente De Ronde Venen woonden en leefden. Per onderzoek of vondstcategorie inventariseert de werkgroep momenteel welke gegevens (tekeningen, vondsten, foto’s, vondstenlijsten, opgravingsrapporten enz.) er aanwezig zijn. Vervolgens worden de vondsten nader gedetermineerd en correct gedocumenteerd. Daarna vindt publicatie plaats.

De werkgroep streeft er eveneens naar om opgravingsresultaten uit De Ronde Venen toegankelijk te maken voor een breed publiek en indien nodig gemeente en burgers bij te staan op Archeologisch gebied.

De basis voor het archeologisch onderzoek binnen de gemeente vormt de recent geactualiseerde Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart

Monumenten

De belangrijkste beleidsvoornemens en taken:

 • Assistentie en adviesbevoegdheid bij wijziging sloop en gebruik van een beschermd monument.
 • Belangstelling wekken voor ons cultuurhistorisch erfgoed en onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek. Documentatie hierover bij houden.
 • Meedenken met monumentencommissies voor het aanwijzen van dorpsgezichten, aanwijzen van beeldbepalende objecten, subsidieverordening gemeentelijke monumenten, uitbreiding monumenten lijst en onderzoek naar de haalbaarheid.
 • Monumenten, karakteristieke gebouwen, oude boerderijen, dorpssituaties, bomen, waterwegen, vastleggen op foto, tekening.

Het is van belang om in direct contact met de gemeente te streven naar verdere uitbreiding van de 'vierde tranche'. Nu kunnen bepaalde 'monumentenbezitters', die nog niet op de lijst staan, niet profiteren van de beschikbare subsidies en zich daardoor vrij voelen hun gebouw te slopen of te verwaarlozen. Ook moeten we voortdurend aandringen bij de gemeente om aanwezig te mogen zijn bij besprekingen en overleg van en met de gemeente en de historische vereniging een zwaardere taak toekennen.

We adviseren de gemeente om de gefaseerde aanwijzing van gemeentelijke monumenten met kracht door te zetten waarbij ook de "nieuwe" monumenten worden betrokken, om het instandhoudingbudget af te stemmen op hetgeen voor monumenten in de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de uitvoering van de Monumentenwet beschikbaar wordt gesteld.

Heemkunde

De doelstelling is de lokale geschiedenis te onderzoeken, bestuderen en te bespreken. Het zwaartepunt ligt daarbij dit moment op de recente geschiedenis. Dit vindt op een aantal manieren plaats. Eén methode is het interviewen van mensen, die een ‘verhaal’ hebben over vroeger, gebaseerd op eigen ervaring en dat een beeld geeft hoe het in de recente historie in onze gemeente op een bepaald terrein toeging. Bij een thematische benadering spreekt men dan van ‘oral history’, wat in eerste instantie de opzet van ons handelen is in dit kader.

In tweede instantie kan een ‘interessant verhaal’ over vroeger zonder thematische benadering worden vastgelegd, met het doel de typische informatie niet verloren te laten gaan. Deze interviews worden vastgelegd in beeld en geluid en vervolgens geanalyseerd. Het is de bedoeling deze ‘oral histories’ voor bestudering toegankelijk te maken.

Genealogie

Een aantal leden van onze vereniging is deskundig en actief bezig met het verzamelen van informatie over hun stamboom. Een aantal jaren geleden hebben zij de werkgroep Genealogie gevormd. Deze werkgroep wil een soort servicepunt zijn aangaande genealogie door het organiseren van bijeenkomsten (iedere eerste maandagavond van de maand) voor stamboomonderzoekers. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • informatie uitwisseling;
 • hulp bieden bij stamboomonderzoek;
 • het organiseren van cursussen, b.v. oud schrift;
 • deskundigheidsbevordering d.m.v. lezingen, b.v. op het gebied van stamboomonderzoek, computerprogramma’s, gegevensbeheer (dopen, trouwen, begraven, e.d.), archiefonderzoek, onderzoek naar achtergronden en eventuele wapens (heraldiek).
 • Het verzamelen van stambomen van Rondeveners in b.v. boekvorm, in een verzamelmap of via de computeropslag.
 • Het maken van een database, waarin de gegevens staan van de Rondeveners door de eeuwen heen, waarbij gegevens voor 1811 verzameld worden uit de Kerkboeken (doop-, trouw- en begraafboeken). Verder de beschikbare gegevens van de Burgerlijke Stand (geboorte-, trouw- en overlijdensakten).

Kortom alles wat met stamboomonderzoek te maken heeft.

Activiteiten/excursies

Het is van belang om aan een ruim publiek bekendheid te geven aan de historische gegevens uit onze directe leefomgeving. Hiertoe zullen we onderwerpen en deskundigen, c.q. informatiedragers inventariseren en regelmatig een lezing of excursie organiseren. Deze activiteiten dragen tevens bij aan de naamsbekendheid van de vereniging en de mogelijkheden voor sponsoring en promotie.

Public Relations

Bekendheid geven aan de taak en de doelstelling van de vereniging, mede gericht op ledenwerving en een positief imago van de vereniging bij een breed publiek in het werkgebied De Ronde Venen.

Publiciteit betreft alle deelactiviteiten van de vereniging en we zullen dan ook voortdurend persberichten uitgeven aangaande de organisatie van activiteiten en de presentatie van nieuwe uitgaven. Het onderhouden van een digitaal communicatiekanaal, de website van de vereniging, het uitgeven van ons kwartaalblad De Proosdijkroniek, het verzorgen van een digitale nieuwsbrief, het organiseren van tentoonstellingen en het organiseren van diverse andere activiteiten geven uiting aan het bruisende karakter van de vereniging.

Proosdijkroniek

In ons kwartaalblad "De Proosdijkroniek”, dat we beschouwen als het visitekaartje van de vereniging, beschrijven we de geschiedenis van De Ronde Venen. Artikelen in de Proosdijkroniek zijn gericht op de geschiedenis van de regio of daaraan tenminste gerelateerd, maar plaatsing in een breder historisch verband kan zinvol zijn. In gezamenlijke bijeenkomsten van de redactie en een groep vaste schrijvers wordt de inhoud van het kwartaalblad vastgesteld en besproken. Het kwartaalblad is mede ondersteunend aan de andere activiteiten van de vereniging door hierover nadere achtergronden te publiceren. Na enige jaren verzamelen we de inhoud van de jaargangen van de Proosdijkroniek in digitale vorm op de website.

Vanuit dit beleidsplan benoemen we puntsgewijs de voornaamste activiteiten die per beleidsonderdeel hieruit voortvloeien. In een apart ‘activiteitenplan’ bieden we deze voornemens jaarlijks aan de ledenvergadering aan.

Activiteiten

De voorgestelde activiteiten, op basis van het vastgestelde beleidsplan, zijn de volgende:

Vereniging

 • Invulling zoeken (samenwerking?) voor Heemkunde
 • Opzetten beeldbank
 • Inhoudelijk overleg werkgroepen en bestuur
 • Organiseren vrijwilligersdag
 • Werving van werkgroepleden
 • Organiseren excursie(s)

Communicatie

 • Naamsbekendheid vergroten
 • Koppelen naam vereniging met inhoudelijke activiteiten
 • Meer gebruik maken van scholen
 • Meer gebruik maken van social media en nieuwe technieken

Sponsoring en promotie

 • Meer inkomsten uit advertenties
 • Meer promotionele activiteiten opzetten (w.o. excursies)