Verslag algemene vergadering april 2015


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging
“De Proosdijlanden”, gehouden op 17 april 2015 in Verenigingsgebouw Irene, Kerkstraat 9 te Mijdrecht

Aanwezig ongeveer 55 personen

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter:
“Hartelijk welkom op onze halfjaarlijkse vergadering. De stukken, verslag algemene ledenvergadering, jaarverslag en financieel verslag met toelichting, die van belang zijn voor deze vergadering liggen uitgeprint op de tafels en zijn ook eerder op de website geplaatst.
Na de vergadering geeft ons zeer gewaardeerd lid Peter van Golen een lezing over Militair Erfgoed. De vereniging heeft in 2014 een mooi jaar gehad, hetgeen u kunt lezen in het jaarverslag. Recent was er een diapresentatie van foto’s uit De Hoef door dhr. Jan Compier, waarbij zo’n 120 personen aanwezig waren; alle waardering voor de PR commissie.
Alle commissies zijn zeer actief en ook krijgen wij over ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier” veel lof te horen. “Mensen vertel het door, maak reclame voor ons, we kunnen nieuwe leden altijd aan ons uitgebreide bestand toevoegen. Geschiedenis is universeel en interesseert vele mensen.”

2. Verslag van de ledenvergadering 18 november 2014
Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld. Er zijn geen op of aanmerkingen en de voorzitter sluit dit punt af met de conclusie dat de jaarvergadering van 18 november goed is verwoord.

3. Jaarverslag
In het jaarverslag staat vermeld dat de Oudheidkamer op maandag- en woensdagmiddag wordt bezet door de bibliotheekcommissie dit moet echter zijn maandagmiddag en woensdagochtend. Met deze kanttekening wordt het jaarverslag vastgesteld, met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag
Het financieel verslag bestaande uit de balans, exploitatierekening en toelichting komen van de hand van dhr. Jan van Breukelen, onze penningmeester. De vereniging staat er goed voor. Jan heeft in het bestuur gevraagd alle (boekhoudkundige) reserves bij elkaar te mogen zetten en er één post van te maken, omdat er wel eens vragen over kwamen in de algemene ledenvergadering. We hebben een positief saldo wat dhr. P van Golen uitlokte tot de vraag of hij meer mocht besteden. Op de jaarlijkse begroting staan de bedragen waar de commissies zich aan dienen te houden.

5. Verslag financiële commissie
Op 16 maart jl. zijn de boeken gecontroleerd. De kascommissie bestaande uit de heren Versteeg en Goes hebben de kascontrole verricht en de goedkeuring schriftelijk bevestigd.
De financiën worden keurig bijgehouden, we hebben een geweldige vereniging, aldus dhr. Goes.

6. Benoeming financiële commissie
Dhr. Versteeg heeft een aantal jaren de boeken gecontroleerd en zal plaats maken voor een nieuw commissielid, terwijl dhr. Goes nog een jaartje in de commissie blijft. Het betreft slechts één avond om de boeken te controleren. Dhr. Hoekstra heeft in het verleden de boeken al eens gecontroleerd en vraagt of het volgens de statuten mag, dat hij zich nu weer beschikbaar stelt. Volgens de aanwezigen staan er geen beperkingen van dien aard in de statuten.
Dhr. Hoekstra: We hebben nogal wat op de bank staan. Hij adviseert de gelden onder te brengen en er wordt een e-mail naar het bestuur te sturen met suggesties.
De heer Versteeg wordt bedankt en de nieuwe kascommissie is nu gevormd door de heren Goes en Hoekstra.

7. Benoeming bestuurslid
Mw. Geertje Oerlemans wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en aangenomen.
Nu is het bestuur met een even aantal en er is ruimte voor aanvulling. Vooral monumenten en archeologie verdienen onze aandacht. Schroom niet om u aan te melden.

8. Rondvraag en Sluiting
Mw. C. Kooijman heeft foto’s genomen in de RK Kerk bij de nieuwjaarsreceptie en zal deze toesturen.

We houden een kwartiertje pauze om de spullen te installeren en hervatten de avond met de lezing van Peter van Golen. Hulde aan Peter die ondanks zijn stemprobleem deze avond toch een goede uiteenzetting gaf van ons militair erfgoed.

schaatsen2Lezing Schaatsnatie

Een select, maar zeer betrokken gezelschap was 25 februari getuige van een leuke geschiedenisles over Nederland als schaatsnatie; hoe toepasselijk in de week van de afronding van de zo succesvolle winterspelen. Het nawoord van de heer Toon van Kempen, met uitleg over diverse schaatsen uit vroeger jaren, maakte de avond compleet. 

proostenhoed1 640x480Proostenhoed onthuld

Afgelopen woensdag 18 december heeft onze nestor Fred de Wit in de ontvangstzaal van het gemeentehuis de ‘Proostenhoed’ onthuld. Samen met wethouder Schouten liet Fred, een van de grondleggers van onze vereniging, het doek verdwijnen dat de oude gevelsteen van het vroegere Proostenhuis bedekte.

Het Proostenhuis was de middeleeuwse woonburcht van de plaatselijke gezagsdragers in onze omgeving. Op de plaats van de rondweg ter hoogte van de hervormde Janskerk in Mijdrecht heeft het kasteel van weleer gestaan. Op deze voor onze regio zo belangrijke historische plek zal begin volgend jaar nog een inlichtingenbord komen met aanvullende uitleg over het gebouw en zijn bewoners.

Cover dec13Decembernummer Proosdijkoerier

Het decembernummer van onze Proosdijkoerier is weer rijk gevuld met een grote diversiteit aan regionaal historische verhalen.

Zo vertelt Stef Veerhuis over hoe de nachtwaker en de veldwachter aan het einde van de negentiende eeuw hun werk deden in de Amstelhoek. Fred de Wit bespreekt de geschiedenis van de melkboer in de eerste helft van de twintigste eeuw en Fons Compier vervolgt zijn verhaal over Nessersluis.