Verslag Algemene Ledenvergadering

gehouden op dinsdag 11 april 20.00 uur in Oudheidkamer, Croonstadtlaan te Mijdrecht

1. Opening: Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verslag ledenvergadering 17-11-2016: Verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2016: Verslag wordt goedgekeurd. Vraag uit de zaal waar de gemeentevlag is. Antwoord in de kast. Zal een vaste plek krijgen.

4. Financieel verslag 2016: Er is een tekort ontstaan vanwege de verhuizing. Er was voor de verhuizing € 11.000 gereserveerd, er is € 8.000 uitgegeven en in 2017 wordt nog € 2.000 uitgegeven. Wij hebben € 3.000 meer aan sponsoring ontvangen ter dekking van de kosten van de verhuizing. De post schulden is € 83 en betreft vooruitbetaalde contributie. Het financieel jaarverslag werd goedgekeurd.

5. Verslag financiële commissie: De heren A.H. Hoekstra en J. Frankenhuizen hebben de boeken gecontroleerd. Het financiële verslag is akkoord en de commissie dankt de heer J. van Breukelen voor zijn werkzaamheden. De heer Hoekstra stelt namens de commissie voor het bestuur decharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2016. Het voorstel wordt door vergadering goedgekeurd. Er wordt een nieuwe financiële commissie gekozen. De heer Hoekstra is twee jaar lid geweest en treedt af, de heer Frankenhuizen blijft nog een jaar lid en mevrouw Marie-José van Bunningen wordt gekozen als tweede lid.

6. Rondvraag: Vraag Piet Grundmann: Stichting SPP hoeft zich niet te verantwoorden maar hoe zit het met de financiën? Penningmeester antwoordt dat er voldoende op de bankrekening staat en dat de stichting voornemens is om 2 boekjes uit te gaan geven en de plaatsen, waar tijdens WOII vliegtuigen in onze gemeente zijn neergestort, te voorzien van borden met relevante informatie over het vliegtuig en de bemanningen. Vraag van heer Forsthövel: wat gaat er met het motorblok gebeuren? Antwoord: eerst het plaatsen van de borden afronden en daarna wordt gekeken wat te doen met motorblok. Vraag heer Hoekstra: Wordt er geen aandacht geschonken aan de Oude Waterlinie? Antwoord: De geschiedenis van de oude waterlinie ontbreekt hier. Er is wel een werkgroep bezig om verhalen te verzamelen over de nieuwe waterlinie. Gemeente is bezig met het project De Nieuwe WinkelStraat, dit is een werkgroep die het centrum van Mijdrecht aantrekkelijker wil maken voor bezoekers en inwoners. Daarbij is onze vereniging gevraagd mee te denken over het verbinden van historische elementen (voorwerpen, historische (fiets)tochten, verhalen, de oude en nieuwe waterlinie, etc.) aan het centrum.

7. Sluiting: Voorzitter sluit deze vlotte jaarvergadering.

Na de pauze nam Gert Tetteroo ons in een boeiend verhaal mee naar de oorsprong van de Verenigde Staten, het begin van het moderne New York en de daaraan gekoppelde VOC-mentaliteit. Een met interessante anekdotes en vele illustraties gelardeerd verhaal legde de nadruk op de Hollandse inbreng in wat nu de kern van de Amerikaanse wereldmacht vormt.

Verslag Algemene Ledenvergadering

van de  Historische Vereniging “De Proosdijlanden” op 17 november 2016

1. Opening: Voorzitter Jaap Meulstee opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. Deelt mee dat er voorafgaand aan de lezing over de palingvisserij agenda’s te  koop zijn van de korfbalvereniging in Vinkeveen. Onze vereniging heeft hieraan meegewerkt. Bovendien zijn er boeken van onze vereniging te koop.

2. Verslag april 2016: Dit verslag heeft op de website gestaan. Geen vragen over het verslag waarna het verslag wordt goedgekeurd.

3. Beleidsplan
a. Bespreking beleid: Vraag van de heer Swaab: of de letters van het beleidsplan wat groter kunnen. Dit wordt nagekeken. Vraag van mevrouw Kooyman of er plannen zijn voor excursies. Antwoord: er zijn nog geen excursies geprogrammeerd. Het beleidsplan wordt vastgesteld.
b. Verslag van activiteiten: Geen vragen of opmerkingen.
c. Voorstellen activiteiten 2017: Voorstellen zijn akkoord.

4. Begroting: Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting toe. Er zijn geen spectaculaire dingen in 2017. De begroting komt op 0 (nul) uit. Wel extra is in 2016/2017 de verhuizing naar het nieuwe pand. Hiervoor is een investering van €11.000,- begroot, ten behoeve van de inrichting. Ook hebben wij hiervoor aan sponsoring €2.000,- ontvangen. Vraag van mevr. Kooyman of de nieuwe ruimte groot is zodat er ook vergaderingen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Antwoord is dat dit in de meeste gevallen mogelijk zal zijn. Vraag van de heer Van Ankeren of de nieuwe ruimte ook onderverhuurd kan worden. Het antwoord is nee, het huurcontract staat dit niet toe. Vraag van de heer Grundmann: voor hoe lang hebben wij een huurcontract? Antwoord: voor 5 jaar met een optie voor nog eens 5 jaar. De begroting wordt vastgesteld.

5. Huisvesting: De voorzitter deelt mee dat er met veel vrijwilligers is verhuisd. Co Oudshoorn heeft de verhuizing gecoördineerd. Co Oudshoorn geeft vervolgens een toelichting en zegt dat wij op 26/10 zijn verhuisd. Wij willen de officiële opening houden op vrijdag 27 januari 2017 om 15.00 uur en dan zaterdag 28 januari en zondag 29 januari Open Huis houden voor onze leden en belangstellenden. Er gaat hiertoe een persbericht uit.
De voorzitter komt nog even terug op een punt uit de vorige ledenvergadering over verhoging van de posttarieven voor leden die in het buitengebied wonen. Vanwege de door diverse leden vrijwillig aangevulde verzendkosten is een algemene verhoging vooralsnog niet noodzakelijk. De vrijwillige extra bijdrage van € 7,50 is voldoende.

6. Bestuursverkiezing
Binnen het bestuur zijn diverse mutaties:

Harry Hoefkens was als bestuurslid zes jaar werkzaam in de werkgroep Heemkunde samen met Guus Stein. Harry stopt er mee en heeft veel voor onze vereniging gedaan. Hij heeft prachtige fotorekken gemaakt waar wij op markten onze foto’s tentoonstellen. Hij is niet aanwezig maar wij zullen hem later hiervoor bedanken.
Hans van Dreumel zit ook zes jaar in het bestuur als vertegenwoordiger van de werkgroep genealogie. Hans heeft altijd met veel plezier deelgenomen als bestuurslid maar wil nu alleen bezig zijn in de werkgroep genealogie.
Hans deelt mee dat hij altijd met veel plezier in het bestuur heeft gezeten.
Marie José van Bunningen: onze stille kracht verricht ontzettend veel werk en is niets teveel. Zij heeft voorheen als bestuurslid het secretariaat gedaan en doet nu veel werk aan foto’s en fotoarchief.
Wiesje Dijkxhoorn wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid voor de portefeuille  Monumenten. Er zijn geen andere kandidaten voor deze portefeuille aangemeld zodat zij wordt benoemd als bestuurslid.
Chris Remmelenkamp heeft 13 jaar lang heel veel administratief werk gedaan waaronder de verzending van de Proosdijkoerier. Hij stopt met dit werk.
Jaap Meulstee treedt zelf af als voorzitter maar blijft zich als bestuurslid inzetten binnen de redactie van de Proosdijkoerier.
Rob Blans wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er zijn geen andere kandidaten voor deze functie aangemeld zodat hij wordt benoemd.
Rob zelf vindt het een eer en genoegen om onze vereniging te gaan voorzitten. Houdt van geschiedenis en hoopt zijn steentje te kunnen bijdragen.
Co neemt het woord om Jaap Meulstee hartelijk te bedanken voor al zijn werk. Jaap heeft 13,5 jaar met onderbreking van 2,5 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Begon altijd stipt op tijd en vergezeld met een portie humor waren het voortreffelijke vergaderingen.

7. Rondvraag en sluiting

Samenwerking met Uithoorn. De Stichting Oud-Uithoorn/De Kwakel geeft geen blad meer uit. In vorige Proosdijkoeriers stonden al bijdragen van Chris Woerden. De begunstigers van de Stichting Oud-Uithoorn/De Kwakel ontvangen het decembernummer van onze Proosdijkoerier met een begeleidende brief. Het is de opzet om deze begunstigers te werven voor onze vereniging. 

Vraag van de heer Grundmann: Hoe zijn de contacten met Abcoude? Antwoord: Abcoude heeft een nieuw bestuur en wil vooralsnog zelfstandig blijven en gaat dit over een jaar evalueren.
Vraag van mevrouw Kooyman: ziet het museum niet graag naar de Zwarte Schuur gaan. Antwoord: het museum is gesloten en gaat zeker niet naar de Zwarte Schuur. Ook meldt mevrouw Kooyman een reeks van turfartikelen teruggezien te hebben in het baggermuseum in Sliedrecht, een aanradertje.  De heer Grundmann laat weten dat er vroeger veel besprekingen zijn geweest met Sliedrecht over de baggermachine.
Niets meer aan de orde zijnde sluit onze ex-voorzitter de Algemene Ledenvergadering.


Na een korte pauze vertelt de heer Rekelhof op smakelijke en humoristische wijze over de palingvisserij in de Westeinder Plassen. Een ieder zit geboeid te luisteren. Na afloop was er zelfs paling te koop.    

 

Verslag van Algemene Ledenvergadering 

gehouden op 19 november 2015 in gebouw De Schakel te Wilnis

1. Opening
Voorzitter Jaap Meulstee opent de vergadering. Heet alle aanwezige leden (+/- 60 personen) hartelijk welkom en in het bijzonder Henk Butink, die deze avond een lezing zal houden over Sinterklaas.
Wij hebben een zeer succesvol jaar achter de rug en timmeren uitstekend aan de weg.
Boek Fred de Wit is erg geslaagd. Fred heeft alles belangeloos uitgezocht en mede dankzij 
sponsoring kon dit mooie boek uitgebracht worden.

2. Verslag vorige algemene ledenvergadering van april 2015 
Wordt zonder aanpassingen aangenomen.

3. a. Bespreking beleid; Een ieder is akkoord.
    b. Verslag van activiteiten; 
Wij zijn in gesprek met personen (nieuwe bestuursleden) voor archeologie en voor monumenten.
Hans van Dreumel (genealogie) legt uit wat de commissie doet. Er zijn ongeveer 19 personen die bezig zijn met genealogie. Er zijn avonden met sprekers, cursussen oudhollands schrift. Gaan nu stambomen van 
families uit De Ronde Venen ontleden.
        
PR commissie. Hebben op de braderie in Mijdrecht en Vinkeveen fotowedstrijd gehouden.  Winnaar Mijdrecht is aanwezig, dit is de heer van Ginkel, hij krijgt een jaarabonnement van 
Historische Vereniging aangeboden plus een chocoladeletter en een bos bloemen.

Penningmeester

Jan van Breukelen geeft toelichting op financieel overzicht. Hebben berichtontvangen van deBoei over huurverhoging. Moeten nu 30% meer huur gaan betalen.
  
c. Voorstellen activiteiten 2016;
Stef Veerhuis zegt dat de bijeenkomsten in De Hoef en bij de Bowling in Mijdrecht erg groot was. Of wij hiermee doorgaan? De erg grote opkomst is in beeld bij de evenementencommissie. 
De heer Oussoren vindt het jammer dat de kerstmarkt in De Hoef op zondag is.

4.  Bestuursverkiezing; Aftredende bestuursleden de heren Co Oudshoorn en Hans van 
Zwieten, alsmede mevrouw Marie José van Bunningen; zij worden alle drie bij acclamatie herkozen.

5.  Begroting 2016; Op de balans staat een positief saldo van € 450,-Het binnenhalen van advertenties is een heikel punt.
Wij willen een extra bijdrage vragen aan onze leden, die de Proosdijkoerier per post ontvangen. De portokosten voor deze leden is € 7,50 per jaar (vier bladen). Wij willen per 1 januari 2017 het lidmaatschap voor leden die de Proosdijkoerier per post 
ontvangen verhogen naar € 25,- per jaar. Voor de andere leden blijft het lidmaatschap € 17,50 per jaar.
Huisvesting is de belangrijkste onkostenpost.
Kosten Oudheidkamer vorige begroting € 5.700,- en nu € 4.700. De eerste keer zijn alle kosten in een bedrag geboekt, nu alleen de huur van de Oudheidkamer in de Boei.
Piet Grundmann; hij heeft als bestuurslid de Stichting Proosdijer Publicaties opgericht. Zijn vraag of wij daar ook reserves in hebben zitten. Antwoord is ja, onze boeken en dvd’s worden hier uitgegeven.
Heer van Ankeren: Of wij andere locatie op het oog hebben? Er zijn een aantal mogelijkheden.
Begroting wordt vervolgens unaniem vastgesteld met dank aan penningmeester Jan van Breukelen.

6.  Rondvraag en sluiting; Piet Grundmann; of er al iemand voor de functie monumentenzorg is? Nog niet.
Gemeente wil stationsgebouw Mijdrecht afbreken. Is dit soms iets voor museum?
Henk Butink; foto’s straatnaamborden. Voorheen stond op de borden de historische uitleg 
maar op de nieuwe borden staat geen uitleg meer.

Jaap Meulstee sluit de vergadering en na een korte onderbreking gaan wij de diabeelden en lezing over Sinterklaas kijken en beluisteren. Henk Butink geeft deze lezing en alle aanwezigen genieten van deze presentatie.
Hij wordt bedankt met natuurlijk een chocoladeletter en een cadeaubon.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje in de foyer van De Schakel.

Geertje Oerlemans, notuliste
        
        

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging 
“De Proosdijlanden”, gehouden op 18 november 2014 in Hervormd Verenigingsgebouw te Vinkeveen

Aanwezig ongeveer 65 personen

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter:

2. Verslag van de ledenvergadering

3. Bespreking beleid

Ons beleidsplan “besturen met beleid” staat continue op de website. Wij willen dit voortzetten en verder uitvoeren in 2015. Dhr Goedknegt meent dat de hieruit voortvloeiende activiteitenlijst niet meer op de site staat. De voorzitter was in de veronderstelling van wel, maar zal indien het niet het geval is, dit onmiddellijk weer publiceren.
Het verslag van de activiteiten in 2014 volgt in het jaarverslag wat gepresenteerd zal worden in de voorjaarsvergadering in april 2015.
Voorstellen activiteiten 2015. Deze worden gecommuniceerd via de Proosdijkoerier, de website en de Nieuwsbrief.  Eerste activiteiten 5 januari Helpdesk Genealogie.15januari een presentatie en Nieuwjaarswensen in de RK Kerk Johannes de Doper.

“Hartelijk welkom op onze halfjaarlijkse vergadering in een geheel nieuw ingericht Hervormd verenigingsgebouw. Alle stukken, die van belang zijn voor deze vergadering waren al op de website in te zien. Nu liggen ze ook ter inzage op tafel. 

Na de vergadering presenteren wij een lezing “de Amstel is van alle tijden”, verteld door dhr. Ton Smit. De vereniging heeft een mooi jaar gehad en een beetje vooruitlopend op het jaarverslag vertel ik u dat wij een geslaagd dertigjarig jubileum hebben gevierd en ook de dvd-box is goed ontvangen Hiervoor zijn wij de pr- en dvd-commissie zeer erkentelijk. Heeft U interesse, er zijn er nog een aantal dvd-boxen te koop in de pauze.”

“Ook kort aandacht voor het project 'Agenda van Vinkeveen'. Dit was niet van onze vereniging, maar het was mede door onze bijdragen was dit een succes en binnen drie dagen was alles (ruim 1000 exemplaren) in Vinkeveen uitverkocht. Misschien wordt het idee volgend jaar uitgebreid naar andere gemeenten en kunnen wij onze bijdrage opnieuw hieraan leveren.”

“U kunt op de tafel voor in de zaal materiaal inkijken van andere historische verenigingen uit de regio. Deze (meestal) kwartaaluitgaven liggen ook in onze Oudheidkamer en zijn tijdens inloopavonden in te zien, evenals onze rijke sortering bibliotheekboeken.”

Ten slotte doet de voorzitter een oproep aan de leden om zich op te geven als vrijwilliger of bestuurslid. Er is nog veel te doen, we hebben veel wensen en er is voor de enthousiaste meedenker nog wel wat werk over... 

Dhr Goedknegt vraagt naar aanleiding van punt 7 of de statuten en reglementen al gepasseerd zijn. Ja, we zijn naar de notaris geweest.

Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Dhr Grundmann: Hoe staat het met de monumenten? De historische vereniging moet volgens hem meer aandacht besteden aan de monumenten en de situatie rond de gebouwen moeten benoemen. Dhr Jan Winkel, afscheid nemend bestuurslid, antwoordde dat we dit wel graag willen, maar om alles goed te doen gaat er teveel tijd zitten in dat werk.

 

4. Bestuursverkiezing

Jaap Meulstee is aftredend en herkiesbaar. Dat hij zijn voorzitterschap nog wil voortzetten wordt met applaus ontvangen.
Tussentijds aftredend is dhr. Jan Winkel. Er is nog geen vervanging voor hem gevonden. Meld u aan of enthousiasmeer anderen om in het bestuur plaats te nemen. Jan wordt bedankt en ontvangt een presentje.

5. Bespreking en vaststellen van de begroting 2015

Voor de Proosdijkoerier is meer geld begroot, dit komt vooral door de omvang van de nummers. Ander papier en kleurendruk zijn ook van invloed, maar niet negatief.
De begroting wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.
Na de pauze een door de aanwezigen zeer gewaardeerd verhaal met heel veel foto’s en kaarten over de rivier de Amstel, van de heer Ton Smit.

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”, gehouden op 16 april 2014 in gebouw de Schakel naast de PKN Kerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis.

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter

“De jaren leren ons veel dat de dagen niet weten”, een fraai citaat van de Amerikaanse filosoof Emerson dient als opening van deze avond. “Een oprecht goede avond, hartelijk welkom op deze bijeenkomst, onze algemene ledenvergadering, met na de pauze een lezing over de buitenplaatsen aan de Vecht. Maar eerst vóór de pauze zijn we nog even officieel bezig.”

Algemene mededelingen: op 27 september vieren wij ons dertigjarig jubileum, zet de datum maar vast in uw agenda. Agenda en stukken (jaarverslag, verslag AV 13 november 2013, financieel verslag) liggen op tafel. Er is een prachtige opkomst (ongeveer 60 personen).

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2013

Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.

3. Jaarverslag

Ook het jaarverslag is op de website geplaatst en ook dit wordt zonder nadere opmerkingen vastgesteld.

4. Financieel verslag 2013

Download:

Jaarrekening van de Historische Vereniging 2013
Balans en Winst- en Verliesrekening Stichting Proosdijer Publicaties 2013 

Bij het publiceren van het financieel verslag was er een vergissing begaan: de balans is op de website geplaatst en de verlies en winstrekening niet. Bij het kopiëren van de stukken voor de vergadering was dit precies contra. Excuses voor het ongemak.

Een vraag (van de heer Bakker) betreft de reserves. Klopt het dat deze aanzienlijk zijn?
Er is inderdaad een redelijke reserve, die is in de loop der jaren opgebouwd door een zuinig beleid te voeren. Het grootste deel van deze reserve is te danken aan de brandweertentoonstelling van 2005, waarbij het geld dat gesponsord werd om werkzaamheden uit te voeren niet geheel gebruikt is, omdat we het werk veel in eigen beheer hebben gedaan. We hebben deze gelden gereserveerd, omdat het plan bestond om mee te gaan met de verhuizing van museum De Ronde Venen en de IVN naar een paviljoen op Marickenland. Deze plannen zijn inmiddels gecanceld.

Een andere vraag (van de heer Frankenhuizen) betreft de activiteiten. Zijn deze het afgelopen jaar teruggelopen? Aan het bedrag te zien kan men dit denken, maar er is in 2012 een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in “de dag van de Geschiedenis”, onderdeel van de landelijke actie “de maand van de Geschiedenis”. In 2013 hebben wij niet meegedaan met deze activiteit om in 2014 een uitgebreider jubileumfeest te kunnen organiseren.

Kort wordt stilgestaan bij een reservering van € 2100,-. Deze is bestemd voor huur en nieuwe hardware. De Stichting Proosdijer Publicatie heeft € 2200,- uitgegeven aan de publicatie over het “Katholieke onderwijs”; dit jaar komt er een vervolg DVD.

5. Verslag financiële commissie.

Het verslag van de kascommissie (opgesteld door de heer Versteeg) wordt voorgelezen. Met een instemmend applaus wordt de penningmeester vervolgens decharge verleend

6. Benoeming financiële commissie

De heren Versteeg en Goes zullen volgend jaar de kas nogmaals controleren.

7. Vaststellen nieuw statuten en huishoudelijk reglement

De nieuw opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging konden worden opgevraagd bij de secretaris. Er is niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar een enkele vertegenwoordiger uit ons ledenbestand dacht toch met ons mee.
De wijzigingen waren veelal redactioneel van aard en eigenlijk minimaal. Het betrof bijvoorbeeld het feit dat de Proosdijkoerier nog als Proostkoerier benoemd stond en enkele omschrijvingen van werkzaamheden van het bestuur, verslaglegging, archiefbeheer, het penningmeesterschap en de administratie. Daarnaast pasten we enkele data aan.
Dhr. Bakker geeft aan dat hij het huishoudelijk reglement nog niet had ontvangen. De secretaris (Marie José van Eijk- van Bunningen) zal dit alsnog opsturen. De leden in deze vergadering bijeen stemmen in met de vaststelling van deze nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Notariële afhandeling volgt.

8. Rondvraag en sluiting.

Mevrouw Kooijman vraagt naar de plannen van het museum om te verhuizen naar de locatie bij de Zwarte Schuur? Hierover is nog altijd geen zekerheid. Vooralsnog heeft onze vereniging echter aangegeven niet mee te verhuizen naar deze locatie. Mevrouw Kooijman vindt de bewuste plek ook moeilijk bereikbaar per openbaar vervoer.

Mevrouw de Vries is eerst donateur geweest en heeft daarna haar donateurschap omgezet naar het lidmaatschap. Er wordt nu echter zowel contributie als donatie berekend. Een vergissing die natuurlijk niet past en ook direct zal worden hersteld.

Met de woorden van de Chinese wijsgeer Confucius: “Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar”, sluit de voorzitter de korte ledenvergadering af. Daarna volgt een pauze.

 

Na de pauze geeft de voorzitter nog even het woord aan Arjen Schuil van de jubileumcommissie. Arjen vertelt, dat de vereniging een schrijfwedstrijd heeft uitgeschreven: ”Herinneringen aan vroeger”. De oproep hiertoe stond in de Nieuwe Meerbode van week 15. Hij roept ook alle leden op om mee te doen. Ook zijn er vier scholen die meedoen, in een voor hen aparte categorie.

Inmiddels is mw. Juliette Jonker aanwezig om haar presentatie over de buitenplaatsen langs de Vecht te beginnen. Een boeiende lezing met vele historische feiten en wetenswaardigheden viel de aanwezigen ten deel. Al met al een geslaagde avond.

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2013

Onze vereniging had dit jaar weer veel activiteiten. Met lezingen, filmmiddagen, excursies en braderieën, maar vooral ook het uitbrengen van ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier”. Met veel interessante artikelen over de geschiedenis binnen en soms ook buiten onze gemeente, vullen wij onze doelstelling in.

Bestuur:

Het bestuur van de Historische Vereniging “de Proosdijlanden” is op de ledenvergadering van 15 november 2013 als volgt samengesteld:

Dhr. J. Meulstee, voorzitter + Proosdijkoerier en website
Dhr. C. Oudshoorn, vicevoorzitter + publiciteit en archief
Mw. M.J. van Eijk, secretaris + lezingen/ excursies
Dhr. J. van Breukelen, penningmeester
Dhr. J. Winkel, bestuurslid + monumentenzorg en archeologie
Dhr. H.P.N. Hoefkens, bestuurslid + heemkunde en automatisering
Dhr. H. van Dreumel, bestuurslid + genealogie
Dhr. H. van Zwieten, bestuurslid algemeen adjunct

Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor één of meer bestuurstaken en is daarmee portefeuillehouder voor deze taak.

Commissies en werkgroepen:

Buiten de al bestaande groepen automatisering, genealogie, pr, heemkunde en bibliotheek is dit jaar opnieuw een commissie in het leven geroepen voor archeologie en monumentenzorg.

Het bestuur heeft eerdere concept beleidsvoornemens omgezet in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt gebruikt om leden van de vereniging te stimuleren mee te doen aan activiteiten van de vereniging. Vanuit het beleidsplan stellen we elk jaar een activiteitenplan voor het komende verenigingsjaar vast.

Financiën

Onze vereniging heeft een financieel gezonde status.

Internet

In 2011 zijn we gestart met een elektronische nieuwsbrief om de leden sneller te kunnen bereiken in geval van interessante ontwikkelingen. Het aantal ontvangers is inmiddels gegroeid naar ruim vijfhonderd. Onze website heeft in de loop van het jaar te maken gehad met een ‘hack’ en was tijdelijk uit de lucht. Het was een flinke klus om het belangrijkste weer opnieuw op de site te zetten. Alle lof hieromtrent verdient onze websitebeheerder Johan Klijn. Inmiddels is een nieuwe, goed toegankelijke moderne site met informatie over alle activiteiten, het verenigingsnieuws en diverse foto’s bijna gereed.

Ledental

Het ledenaantal blijft met afzeggingen en aanwas rond de duizend leden schommelen.

Inloopavonden Genealogie en Bibliotheek

De eerste maandagavond van de maand is speciaal voor genealogieonderzoek of lezingen. Op die avonden zijn leden van de werkgroep aanwezig om u eventueel te helpen.

Op maandagmiddag en elke laatste maandagavond van de maand kunnen leden en andere belangstellenden terecht in Dorpshuis “De Boei”, zaal Oudheidkamer, Kerklaan 32 te Vinkeveen.

De werkgroep bibliotheek archiveert dan boeken en pluist regionale kranten uit op nieuws, dat in ons archief wordt opgeslagen. Tijdens deze avonden is er voor een ieder gelegenheid om onderzoek te doen en te lezen in de aldaar aanwezige materialen.

Publiciteit

Wij zoeken geregeld de publiciteit en zijn het afgelopen jaar regelmatig in de belangstelling geweest met artikelen in verschillende huis aan huis bladen. Daarnaast streven we naar representatie bij diverse buurverenigingen, regionaal interessante activiteiten en jaarmarkten.

Excursies, lezingen

Ook dit jaar zijn wij er in geslaagd een gevarieerd programma te bieden.

Op donderdag 10 januari was onze nieuwjaarsreceptie met lezing over archeologie (opgravingen in de Dorpsstraat in Mijdrecht) door de heer Paul Hoogers. Op donderdag 7 maart. was de tentoonstelling: ’nieuws uit het verleden’ (krantenknipsels, foto’s enz.) bij Jan Compier in Waverveen

Op dinsdag 23 april was onze algemene vergadering met een lezing over de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in de De Ronde Venen en omgeving. door de heer Ruurd Kok. Vrijdag 28 juni was een wandeling in de grachtengordel van Amsterdam, o.l.v Paul Rowold en op woensdag 13 november onze najaarsvergadering met een lezing over bidprentjes en klopjes door mevrouw E. Verheggen.

Externe contacten

Onze contacten met de historische verenigingen, - kringen en stichtingen uit de naaste omgeving zijn goed. Voornamelijk wisselen wij periodieken uit, maar ook bezoeken wij soms elkaars bijeenkomsten. Ook heeft de vereniging contacten met provinciale organisaties die zich op één of andere wijze met geschiedenis bezighouden. Wij nemen deel aan Venen op de kaart’. een regionale website met informatie over onze omgeving.(Een initiatief van de bibliotheek ÁVV, het Regionaal Historisch Centrum en Museum De Ronde Venen).

Het jaar 2013 is hierbij ook weer aan de historie van de vereniging toegevoegd. Wij vonden het een goed jaar, omdat een groot aantal doelstellingen bereikt werden. U èn de tijd moeten beoordelen of wij deze waardering terecht hebben gebruikt om dit verslag te beëindigen.

secretaris, Marie José van Eijk – van Bunningen