Jaarverslag 2019 

BESTUUR
Het bestuur heeft in 2019 elf keer vergaderd. Daarnaast zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) gehouden. Op dinsdag 16 april was de voorjaars ALV in onze Oudheidkamer. Na deze vergadering gaf Ad van Liempt een lezing over “Na WO2”.
Op 1 april was de onthulling van ons stoeptegelproject in Mijdrecht. Toenmalig wethouder Marja Becker onthulde samen met Rob Blans de eerste tegel in de Dorpsstraat bij het Gemeentehuis.
Op zaterdag 5 september waren voorzitter en secretaris aanwezig bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met veel andere verenigingen uit onze gemeente om vrijwilligers te werven. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd.
De op 28 september geplande bijeenkomst van zusterverenigingen in Aalsmeer is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Jammer, want het onderling afstemmen van activiteiten wordt altijd als zeer zinvol beschouwd.
Op zaterdag 19 oktober hebben wij ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan een “Tussen Kunst en Kitsch” middag georganiseerd. Met als taxateurs de van TV bekende Bas Hesselink voor prenten en boeken en Joseph Estié voor porselein. De opkomst was gigantisch, waarbij het gelukkig toch mogelijk was dat alle bezoekers hun kostbaarheden konden laten taxeren. Na afloop was er voor alle vrijwilligers van onze vereniging als bedankje een walking dinner. Ook werd daar de eerste versie van onze digitale beeldbank vertoond.
Op 14 november heeft Peter van Golen een lezing gegeven in Amsterdam over het ontstaan van De Ronde Venen/Proosdijlanden.
Donderdag 21 november was de najaars ALV. Vier bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar. Paul Hoogers, Jan van Breukelen, Wiesje Dijkxhoorn en Jaap Meulstee werden per acclamatie herkozen. Na de vergadering gaf Jan van Renswoude een lezing over de opgravingen in de Dorpsstraat te Mijdrecht.
De vereniging heeft 1100 betalende leden per 31 december 2019.
 
PR-COMMISSIE
Deze commissie heeft in 2019 acht keer vergaderd. Zij heeft op drie kramenmarkten gestaan, op 5 juni in Mijdrecht, op 17 juli in Vinkeveen en op 14 september in Wilnis.
Op 30 januari was er in onze Oudheidkamer de film over boer Peupie die veel losmaakte bij de aanwezige acteurs in de zaal.
Henk Stofberg gaf op 14 maart een lezing over het familiebedrijf “Scheepswerven Stofberg”.
 
PROOSDIJKOERIER
Ons kwartaalblad kende vorig jaar als gebruikelijk een viertal edities (in maart, juni, september en december) in een oplage van 1200 stuks. Het gaat dan veelal om een uitgave van rond de 44 pagina’s, waarvan vier pagina’s advertenties. De septembereditie was vanwege ons vijfendertigjarig bestaan zestig pagina’s dik.
Elk kwartaal komt de groep vaste medewerkers bijeen om de inhoud en de planning van de PK te bespreken. Naast onze vormgever Jaco Kroon (sinds 2012) behoort Joop Frankenhuizen al ruim 30 jaar tot de groep vaste schrijvers, Stef Veerhuis is al ruim 20 jaar betrokken. Tot de vaste medewerkers behoort ook alweer ruim tien jaar Piet van Buul, daarnaast levert Chris Woerden sinds vier jaar elk kwartaal een bijdrage. Fons Compier levert als vaste medewerker eveneens zijn alom gewaardeerde bijdragen. Letterlijk ‘op afstand’ is Arie Bloed regelmatig productief voor ons blad. Daarnaast zien we met minder grote regelmaat bijdragen van Piet Koster, Peter van Golen, Piet Kroon, Wiesje Dijkxhoorn en Pieter Sipkema. Marian Sterenborg is de laatste twintig jaar, net als Jan Rouwenhorst veelal op de achtergrond betrokken. Deze laatste heeft echter helaas zijn inbreng afgelopen jaar beëindigd.
Eind vorig jaar zijn we nauwer gaan samenwerken met de redactie van de Angstelkroniek, het blad van de historische kring Abcoude- Baambrugge. Deze samenwerking resulteert in 2020 in het gezamenlijk uitgeven van onze historische bladen. Beide producties gaan vooralsnog verder onder de naam Proosdijkroniek. In het kader van de herdenking en viering van ‘75 jaar vrijheid’ zijn de eerste nummers van 2020 voor een groot deel gewijd aan verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor zijn de eerste edities van het nieuwe jaar extra dik. Voorwaar opnieuw iets om naar uit te kijken.

WERKGROEP GENEALOGIE
Met een goed gevoel kan “ons tiental” terugkijken op negen genealogie bijeenkomsten. Kers op de taart was het vijfendertigjarig bestaan van onze historische vereniging waar wij ook ons steentje aan bij hebben gedragen. De vier Helpdesk inloopavonden werden opnieuw goed bezocht en tonen aan dat hier nog altijd veel belangstelling voor bestaat. In februari wist mevrouw Dinie van Tol, op de door haar kenmerkende manier, een volle zaal te boeien met een lezing over de tips en trucs bij stamboomonderzoek. Maar niet minder was het enthousiasme voor een workshop over het maken van een stamboomboek en in mei, die gepresenteerd werd door mevrouw Marjan Kruijt. Alle positieve respons van onze gasten op onze inzet en betrokkenheid maakte het afgelopen jaar opnieuw de moeite waard.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
In 2019 was de werkgroep andermaal actief met het uitwerken en categoriseren van oude opgravingen uit Mijdrecht en Wilnis.  De vondsten werden herpakt en keurig opgeborgen in identieke plastic kratten. Er kwamen nieuwe, duidelijke vondstenlijsten.
Daarnaast werd er gestart met de herinrichting van de vitrines in onze ruimte. In december bezochten enkele leden van de werkgroep het archeologisch depot van de provincie Utrecht en bekeken wij het in de tachtiger jaren van de 20e eeuw gevonden materiaal uit Mijdrecht.
In het weekend van11, 12 en 13 oktober waren de Nederlands archeologie dagen.  De werkgroep was aanwezig bij de door de gemeente in dat kader georganiseerde manifestatie op het Fort De Waver.
Voor de Proosdijkoerier schreef Pieter Sipkema drie artikelen over in de gemeente De Ronde Venen gevonden pijpenkoppen.

WERKGROEP DOCUMENTATIE
De werkgroep documentatie archiveert ingekomen materiaal, bestaat uit 5 leden en komt 1 x per week in 2 groepjes bijeen.
Het afgelopen jaar hebben we 42 verzoeken van belangstellenden gehad om informatie. In de meeste gevallen konden we hierin voorzien, of rechtstreeks via de eigen documentatie of via externe deskundigen.
Het omvangrijke archief van wijlen Herman van Soest is geïnventariseerd en in ons Axiell-systeem opgenomen. De foto’s worden het komende jaar verder geïnventariseerd als onderdeel van de inventarisatie van ons totale fotobestand.
Bij het 35-jarig jubileum in de Willisstee op 19 oktober heeft de werkgroep zich met een kraam gepresenteerd en hebben we een aantal documenten laten taxeren. Dit heeft geen kostbaarheden opgeleverd.
Om verder verlies aan kwaliteit te voorkomen is ons bezit aan geluids- en beelddragers verder gedigitaliseerd en overgezet op 2 nieuwe externe harde schijven.
De kleine vitrine werd ingericht met enkele wisselende exposities van ons documentatiebestand.
 
WERKGROEP BEELDBANK
In 2019 is er een werkgroep opgericht die actief is geweest in het bekijken en selecteren van een beeldbank toepassing. De keuze is gevallen op een product van Mediafiler.
Het pakket is ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de vereniging door CHM Multimedia Services ter beschikking gesteld. Tevens is Arie Noteboom als coördinator gestart voor de invulling ervan en voor het trainen van de vrijwilligers die er mee aan de slag gaan.
De kennismakingspresentatie is geweest op 19 oktober tijdens de viering van het 35-jarig bestaan. Op deze dag hebben ook twee vrijwilligers zich aangemeld om verder mee te werken aan de invulling van de beeldbank. 
Het plan is om in korte tijd fotomateriaal van de verschillende kernen op te nemen waar ook de nodige informatie van beschikbaar is. Hiervoor zullen foto's uit diverse eerder uitgebrachte fotoboekjes worden gebruikt. Voor Vinkeveen en Mijdrecht zijn dit de foto's uit eerder uitgegeven fotoboekjes waar de nodige beschrijvingen bij aanwezig zijn. Voor Wilnis hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de foto's uit het gemeentearchief. Deze verzameling is samengesteld tussen 1975 en 1985.   Eind 2019 is de eerste helft van deze verzameling als eerste in de beeldbank geplaatst, zij het met beschrijvingen die nog verder geverifieerd moesten worden.
Ook enkele dia's uit de verzameling van Herman van Soest zijn reeds opgenomen. 
Verder is er een afspraak gemaakt met fotograaf Henk Butink, tevens lid van de werkgroep, om een deel van zijn fotomateriaal in de beeldbank onder te gaan brengen.

MONUMENTEN
De belangrijkste opdracht van de portefeuille Monumenten is contact onderhouden met de gemeente. Vele malen is er contact geweest met Gertjan de Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, Monumenten en Archeologie in De Ronde Venen.
Tijdens een fietstocht door De Ronde Venen hebben we vele bewoners van monumenten bezocht. Na een afspraak met Kevin Koh, beheerder van de vroegere gereformeerde kerk op de Piet Heinlaan in Amstelhoek, kregen we een waardevolle rondleiding in deze kerk.
Met het bezoeken van bewoners of eigenaren van monumenten zijn beleid, acties en problemen besproken. Deze zijn doorgegeven aan de gemeente. Ook zijn er enkele lezingen over monumenten gegeven.
In samenwerking met RTV Ronde Venen hebben we vele bewoners van monumenten bezocht in De Ronde Venen om een afspraak te maken voor eventuele opnames voor een uitzending voor de plaatselijke tv. Taak van onze portefeuillehouder was hierbij om alles te regelen en de contacten te onderhouden over het hoe en wat betreffende de uitzendingen.
Tenslotte is er veel tijd gestopt in het selecteren van foto’s en het opstellen van de bijbehorende teksten voor het stoeptegelproject. Het betreft grote stoeptegels met foto en bijschrift, die gelegd zijn in de Dorpsstraat in Mijdrecht.
 
JAARREKENING 2019
Het financiële jaarverslag over 2019 kunt u hier inzien en de toelichting door de penningmeester hier.

KASCOMMISSIE
Op dinsdag 25 februari 2020 is de kascommissie, bestaande uit de leden Gerard Meulemans en Marie José van Bunningen, bijeen geweest. Met Jan van Breukelen, penningmeester van de Historische Vereniging De Proosdijlanden, hebben wij de door hem opgemaakte jaarrekening en balans over 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. Deze getoonde gegevens, in de gepubliceerde jaarstukken zijn actueel, en correct geregistreerd en verwerkt. De kascommissie verzoekt de vergadering dan ook om het bestuur te ontlasten van aansprakelijkheid voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019.