Verslag Algemene Ledenvergadering

AVnov19kl1 gehouden op donderdag 21 november 2019 in de Oudheidkamer.

1. Opening:
 Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De vereniging heeft een productief jaar achter de rug. De laatste twee historische stoeptegels zijn gelegd bij Hoogvliet. Er zijn nog twee tegels met een tekstfout en deze zullen later worden vernieuwd.  Ook willen we eerst bezien hoe lang de tegels duidelijk leesbaar blijven.
De vliegtuigmotor van de neergestorte Vickers Wellington is geprepareerd en geplaatst vlak bij de plek waar het vliegtuig is neergestort (hoek Mijdrechtse Dwarsweg / N212). Deze motor is eigendom van de gemeente De Ronde Venen en in bruikleen aan het Veenmuseum gegeven en vervolgens heeft het museumbestuur de motor aan ons doorgegeven.
Ons 35-jarig bestaan, gevierd op zaterdag 19 oktober met een presentatie van “Tussen Kunst en Kitsch”, was een groot succes. Er was veel animo voor dit evenement en gelukkig heeft iedereen zijn of haar kunst kunnen laten taxeren.
Beeldbank: we bezitten duizenden foto’s. We gaan deze opnemen in onze nieuwe beeldbank. Deze kan door iedereen worden bekeken via onze website  www.proosdijlanden.nl en de groene tab FOTO’s. Er moeten goede en juiste teksten bij worden geplaatst. Dit is veel werk waarbij we nog wel een aantal vrijwilligers kunnen gebruiken.
De voorzitter vermeldt verder dat wij in gesprek zijn met de Historische Kring Abcoude Baambrugge over samenwerking tussen onze verenigingen. Zie hieronder ook onze samenwerking met betrekking tot de uitgave van twee Proosdijkoeriers.

2. Verslag ALV op 16 april 2019:
Er waren geen op- of aanmerkingen, waarna het verslag akkoord werd bevonden.
3. Activiteiten 2020:
Een kort overzicht werd gegeven van de activiteiten die op het werkplan staan voor 2020:
* Het vullen van de beeldbank met foto’s en begeleidende beschrijvingen.
* Het maken van een krant met betrekking tot de herdenking/viering van 75 jaar einde WO2, samen met HK Abcoude Baambrugge, die huis aan huis zal worden bezorgd.
* Lezingen: Archeologisch Onderzoek Noord-Zuid lijn en vroege geschiedenis van Amsterdam, Museum Buren en Oranje, Wereld Wijd Oorlog 1949-1945.
* Excursies: naar Joodse Begraafplaats en in voorbereiding Nieuwersluis
* ALV (2x), Bestuursvergaderingen (11x), Vergadering bestuur met werkgroepen (2x),
* Uitgave Proosdijkoerier (4x) waarvan 2 samen met HK Abcoude Baambrugge
* Activiteiten werkgroepen: (Documentatiecentrum, Genealogie, Archeologie, Monumenten, PR)
* Vrijwilligersdag
* Promotionele activiteiten (het presenteren van de vereniging op jaarmarkten e.d.)
4. Begroting: Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting voor 2020 toe. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
5. Bestuursverkiezing: Op het aftreedschema staan dit jaar de volgende bestuursleden: Jan van Breukelen, Jaap Meulstee, Paul Hoogers en Wiesje Dijkxhoorn. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld en worden per acclamatie voor een periode van 3 jaar herkozen.
6. Rondvraag: Jaap Meulstee: Vraagt of er iemand is die in de wijk Westerheul 4x per jaar 60 Proosdijkoeriers wil rondbrengen. Tijdens de vergadering meldt zich tot groot genoegen een vrijwilliger.
Ad Hoekstra: vraagt aandacht voor 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Het gaat om activiteiten in 2022. Dit zal in het bestuur worden besproken.
Documentatiecentrum: een mededeling dat in de bestuurskamer heel veel oude boeken staan die men gratis mee mag nemen. Dit zijn dubbele exemplaren.
7. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Rob Blans de vergadering.
Na een pauze was er een lezing door Jan van Renswoude over de opgravingen van januari 2018 in het oude centrum van Mijdrecht.